Archive from August, 2010

ปริมาณหัวใจ

Aug 27, 2010 by     Comments Off on ปริมาณหัวใจ    Posted under: Uncategorized

ปริมาณขานเป็นเช่นหัวใจ
ใคร่บอกไว้ให้ได้รู้สู่ศึกษา
ระยะทางอย่างมวลนี้ที่เวลา
สามอย่างนะว่ากันไว้ครั้นได้เจอ

ใคร่เสริมต่อขอบอกไว้ให้รู้กัน
ตัวหนึ่งนั้นกระแสไฟใช้เสมอ
อุณหภูมิความร้อนวอนต่อเธอ
โลกนะเออร้อนมากนี้เป็นที่เรา

มวลและน้ำหนักตอนที่ 4

Aug 26, 2010 by     1 Comment     Posted under: Mechanics, Uncategorized

มวลและน้ำหนักตอนที่ 4

สาระโดยสรุปของมวลและน้ำหนักตอนที่ 3 เป็นดังนี้
ผู้ขียนเสนอแนะว่า เราคำนึงถึงคำว่า “มวล” กับคำว่า “ขนาดนำหนัก” ประการหนึ่ง
อนึ่ง ต้องเข้าใจให้ตรงกันว่า คำ 2 คำนี้ไม่สามารถแทนกันได้โดยทันที
อย่างไรก็ตาม คำ 2 คำนี้สัมพันธ์กันอยู่
สาระสำคัญยิ่งที่ผู้เขียนกล่าวไว้แล้วอีกเป็นดังนี้
กล่าวคือ ตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนตาชั่งทุกเครื่องนั้น คือ ค่ามวลของสิ่งของที่เราชั่ง ณ ขณะหนึ่ง
หาใช่เป็นค่าขนาดน้ำหนักของสิ่งของสิ่งนั้นแต่ประการใด
ดังนั้น การรอมชอมที่ง่ายสุดเป็นดังนี้
เราเรียกกันใหม่ว่า ค่ามวลของสิ่งหนึ่งแทนที่เรียกกันตามประเพณีที่ผ่านมาอย่างยาวนานนั้น
เช่น เงาะมวล 4 กิโลกรัมราคา 1 ร้อยบาท
ถ้าเราต้องการความถูกต้องทั้งทางประเพณีและวิชาการก็ไม่น่าจะเกินความสามารถของเรานะ
คิดทบทวนสิ่งนี้กันอีกสักนิดหนึ่งเถอะ

อนึ่ง ตอนนี้ราคาทองคำก็สูงอย่างยิ่งเทียบกับสมัยที่ผู้เขียนยังเป็นวัยรุ่นอยู่
ดูเหมือนว่า ประมาณเกือบ 40 เท่าเลยทีเดียว
สิ่งที่เราคุ้นกับการซื้อขายทองคำกัน คือ บาทละเท่านั้นหรือเท่านี้
คำว่า “บาท” นี้กลับกลายเป็นหน่วยที่เกี่ยวกับมาตราชั่งตามวิธีประเพณีปฏิบัติของเรา
หาใช่มาตราเงินตามวิธีประเพณีแต่ประการใด
ทั้งนี้ทองคำ 1 บาทมีมวลเท่ากับ 15 กรัม
(โดยที่มวล 1 กิโลกรัมเท่ากับ 1,000 กรัมดังที่ผู้เขียนเคยกล่าวมาแล้ว)
ดังนั้น ทองคำที่มีมวล 15 กรัมนี้นับว่า น้อยนิด (อย่าได้สนใจกับทองคำกันจนเกินไปเลย)

ผู้เขียนปรารถนาให้ผู้อ่านทุกคนรู้สึกคล้าย ๆ ราวกับว่า อ่านเรื่องสบาย ๆ ที่ได้ประโยชน์ไปพร้อม ๆ กัน
ดังนั้น เรายุติสาระของมวลและน้ำหนักตอนที่ 4 ไว้เพียงเท่านี้ก่อนน่าจะเหมาะสมแล้วนะ

อาจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

วิทยาศาสตร์และธรรมชาติ

Aug 26, 2010 by     Comments Off on วิทยาศาสตร์และธรรมชาติ    Posted under: Principles

วิทยาศาสตร์อาจกล่าวไว้ใคร่เป็นจริง

อยากท้วงติงประวิงไว้ได้แก้ไข

วิทยาศาสตร์อาจบอกเพียงเยี่ยงเป็นไป

เท่าที่ได้ใฝ่ค้นคว้าหาวิชา

ธรรมชาติคาดการณ์ไซร้ได้ยากนัก

จึงใคร่จักตระหนักใจใฝ่ค้นหา

ธรรมชาติประหลาดเหลือเหนือปัญญา

ยากนักหนาค้นหาล้ำธรรมชาติ

สมพงษ์ ใจดี 

 

มวลและน้ำหนักตอนที่ 3

Aug 25, 2010 by     Comments Off on มวลและน้ำหนักตอนที่ 3    Posted under: Uncategorized

มวลและน้ำหนักตอนที่ 3

ประเด็นของความแตกต่างที่ผู้เขียนกล่าวไว้ในตอนที่ 2 เป็นดังนี้
กล่าวคือ มวลเป็นปริมาณสเกลาร์ตัวหนึ่ง ส่วนน้ำหนักเป็นปริมาณเวกเตอร์ตัวหนึ่ง
ถึงแม้ว่า คนทั่วไปคงไม่ได้สนใจตามที่กล่าวไว้นั้น
ผู้เขียนใคร่ขอขยายความต่อไปเพื่อที่จะเข้าใจตรงกันได้ในที่สุด
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนไม่ปรารถนากล่าวถึงสาระยุ่งยากสาระหนึ่ง ๆ ที่จะทำให้ผู้อ่านเกิดความเบื่อหน่ายและท้อแท้จนเลิกสนใจ
เอาเป็นว่า เรามาพบกันครึ่งทางอย่างค่อยเป็นค่อยไปน่าจะดีกว่าจริงไหมเอ่ย
ปริมาณสเกลาร์ตัวหนึ่ง ๆ มีสมบัติดังนี้
กล่าวคือ ปริมาณตัวหนึ่ง ๆ ที่มีแต่เพียงขนาดเท่านั้น เช่น มวล ระยะทาง เวลา และอัตราเร็ว
ปริมาณเวกเตอร์ตัวหนึ่ง ๆ มีสมบัติดังนี้
กล่าวคือ ปริมาณตัวหนึ่ง ๆ ที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น แรง น้ำหนัก และความเร็ว

ประการหนึ่งที่จะสามารถปรับความแตกต่างของคำว่า “น้ำหนัก” ให้เข้าหาคำว่า “มวล” ในเบื้องต้น คือ เราต้องหาวิธีลดภาวะกำหนดภาวะหนึ่งที่เป็นสาเหตุของความแตกต่าง
ทั้งนี้สิ่งดังกล่าวนี้ คือ ทิศทาง
ผู้เขียนใคร่เสนอแนะดังนี้
กล่าวคือ เราควรกล่าวถึงคำว่า “ขนาดน้ำหนัก”
อย่างนี้ผู้อ่านพอจะรับได้ไหมเอ่ย
ด้วยเหตุนี้ ณ ขั้นนี้เราพิจารณามวลและขนาดน้ำหนักที่ต่างเป็นปริมาณสเกลาร์ตัวหนึ่ง ๆ กันก่อนน่าจะเป็นทางออกได้ในเบื้องต้น
ข้อคิด ณ ขณะนี้เป็นดังนี้
กล่าวคือ ตัวเลขหรือจำนวนเลขที่ระบุบนตาชั่งเครื่องหนึ่ง ๆ นั้นสื่อถึงค่าของอะไรกันแน่
ผู้เขียนใคร่ขอบอก (ในสิ่งที่ผู้อ่านอาจจะหงุดหงิดบ้างเล็กน้อย) ดังนี้
กล่าวคือ ตัวเลขหรือจำนวนเลขที่ระบุบนตาชั่งเครื่องหนึ่ง ๆ นั้นสื่อถึงค่าของมวลที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม
ทั้งนี้ 1 กิโลกรัมเท่ากับ 1,000 กรัม

ถึงตอนนี้ผู้เขียนอยากให้เวลาแก่ผู้อ่านสำหรับคิดเกี่ยวกับสาระดังกล่าวสาระนี้ที่ผู้เขียนกล่าวไว้
โดยหวังว่า ผู้อ่านน่าจะเริ่มคล้อยตามและเห็นความสำคัญของสาระทางฟิสิกส์บ้างก็ได้
อนึ่ง สำหรับผู้อ่านที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู และอาจารย์อาจคิดว่า สาระดังกล่าวสาระนี้อาจจะเยิ่นเย้อไปหน่อยและไม่ทันใจเอาซะเลย
ผู้เขียนใคร่แนะนำให้ศึกษาโดยตรงอีกทางหนึ่งจากหนังสือของผู้เขียนดังนี้ เช่น
หนังสือชุดฟิสิกส์สู่มหาวิทยาลัยและชุดฟิสิกส์มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-3269
นอกจากนี้ ผู้อ่านยังสามารถแสดงความคิดเห็นโดยตรงในเว็บไซต์ของผู้เขียนดังนี้
กล่าวคือ http://genphysics.wordpress.com/
อนึ่ง ถ้ายังไม่ปรารถนาเปิดตัวเองในขั้นนี้ก็สามารถติดต่อกับผู้เขียนได้ทางอีเมล์ดังนี้
กล่าวคือ sompongsej@yahoo.com
ผู้เขียนปรารถนาความร่วมมือจากผู้อ่านทุกคนด้วยความยินดี

อาจารย์สมพงษ์ ใจดี

ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์

Aug 25, 2010 by     Comments Off on ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์    Posted under: Uncategorized

ฟิสิกส์ไซร้ใครสนใจใฝ่เรียนรู้
หมั่นฝึกดูจนรู้แจ้งแห่งเนื้อหา
ไม่ทันไรเริ่มชอบได้ในวิชา
จึงรู้ว่าข้าฯ ไซร้ไม่เป็นรอง

ฐานฟิสิกส์นึกคิดคณิตศาสตร์
ชาญฉลาดปราดเปรื่องเรื่องสมอง
คณิตฯ ไซร้รู้ให้ลึกนึกไตร่ตรอง
อย่างนี้ต้องสอดคล้องซีฟิสิกส์ไง

มวลและน้ำหนักตอนที่ 2

Aug 24, 2010 by     Comments Off on มวลและน้ำหนักตอนที่ 2    Posted under: Uncategorized

มวลและน้ำหนักตอนที่ 2

ประเด็นที่ผู้เขียนตั้งไว้ในตอนที่ 1 เป็นดังนี้
“เงาะ 4 โลร้อย”
อย่างน้อยผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนในเว็บไซต์ของผู้เขียนคงจะมีความคิดตามประเด็นดังกล่าวประเด็นนี้กันบ้างแล้ว ตอนนี้เรามาคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แก่กันดังนี้
1. ในเบื้องต้นผู้อ่านทุกคนต้องยอมรับว่า เป็นภาษาพูดที่เข้าใจตรงกัน
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนขอขยายสาระดังกล่าวสาระนี้ก่อนดังนี้
เอาเป็นว่า เราพูดว่า “เงาะ 4 กิโลกรัมราคา 1 ร้อยบาท (ครับหรือค่ะ)” จะดีกว่าหรือไม่
ผู้อ่านเห็นข้อบกพร่องทางภาษาพูด (ทั้ง ๆ ที่เป็นภาษาไทยของเราเอง) หรือไม่
ณ ที่นี้ขอย้ำว่า “กิโลกรัมเป็นหน่วยของมวล”
อนึ่ง ตามข้อ 1 นี้ผู้เขียนเพิ่งเริ่มต้นดูที่ภาษาพูดและภาษาเขียนโดยอ้างถึงสาระทางวิชาการเพียงน้อยนิด คือ “กิโลกรัม”
2. ตอนนี้มาสัมผัสทางวิชาการกันสักนิดหนึ่งดังนี้
มวลเป็นปริมาณชนิดหนึ่งที่เราระบุว่า มวลเป็นปริมาณสเกลาร์ตัวหนึ่ง (A scalar quantity) ที่มีหน่วยในระบบเอสไอ คือ กิโลกรัม (kilogram)
นำหนักเป็นปริมาณชนิดหนึ่งที่เราระบุว่า นำหนักเป็นปริมาณเวกเตอร์ตัวหนึ่ง (A vector quantity) ที่มีหน่วย คือ นิวตัน (newton) ซึ่งคนทั่วไปคงไม่คุ้นหรืออาจไม่เคยได้ยินคำนี้กันเลยก็เป็นได้

เมื่อเป็นเช่นนี้คงชักจะน่าเบื่อแล้วกระมัง
ดังนั้น ผู้เขียนจึงอยากจะหยุดตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน
อนึ่ง ใคร่ทิ้งท้ายไว้ว่า “วิชาการนี่ช่างทำให้ยุ่งยากตามความคิดของคนทั่วไป ตรงกันข้าม คนในแวดวงวิชาการกลับคิดว่า ทำไมหนอจึงไม่คิดกันให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ”
นี่แหละ คือ ความแตกต่างที่ไม่มีความแตกแยก
โดยที่ไม่ว่า ฝ่ายใดก็ดำเนินชีวิตกันอย่างปกติสุข

อย่าลืมส่งข้อคิเห็นกลับมาบ้าง
ทั้งนี้ผู้เขียนมีเจตนาต้องการอำนวยประโยชน์ต่อสังคมด้วยความจริงใจ
อนึ่ง ทั้ง http://genphysics.wordpress.com/ และ
sompongsej@yahoo.com รอผู้อ่านทุกคนอยู่ทุกเวลา