Archive from September, 2010

สาระตามข้อหนึ่ง ๆ สาระเหล่านี้ถูกหรือผิด เพราะเหตุใด ตอนที่ 2

Sep 19, 2010 by     Comments Off on สาระตามข้อหนึ่ง ๆ สาระเหล่านี้ถูกหรือผิด เพราะเหตุใด ตอนที่ 2    Posted under: Mechanics, Physics, Uncategorized

สาระตามข้อหนึ่ง ๆ สาระเหล่านี้ถูกหรือผิด เพราะเหตุใด ตอนที่ 2

13. ทั้งเวกเตอร์จริงอันหนึ่ง (A real vector) และเวกเตอร์สมือนอันหนึ่ง (A virtual vector) ต่างก็มีความยาวของเส้นทึบเส้นหนึ่งแทนขนาดของเวกเตอร์อันหนึ่ง ๆ โดยที่มีหัวลูกศรกำกับแทนทิศทางของเวกเตอร์อันนั้น ๆ เช่นเดียวกัน
14. ปริมาณตัวหนึ่ง ๆ ต่อไปนี้เป็นปริมาณเวกเตอร์ทุกตัว
การกระจัด ความเร็ว ความดัน โมเมนต์ กำลัง ทอร์ก โมเมนตัม กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้า ความนำไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า
15. โมเมนต์ของแรงแรงหนึ่ง (A moment of a force) รอบจุดหมุนจุดหนึ่งมีความหมายดังนี้
กล่าวคือ ผลคูณของแรงแรงนั้นกับระยะทางในแนวฉากแนวหนึ่งจากจุดหมุนจุดนั้นถึงแนวของแรงแรงดังกล่าวผลคูณหนึ่ง
16. โมเมนต์ของแรงหนึ่งรอบจุดหมุนจุดหนึ่งที่เป็นจุดอ้างอิงจุดหนึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับขนาดทอร์กของแรงแรงนั้นรอบจุดอ้างอิงจุดเดียวกันดังกล่าว
17. ผลไม้ผลหนึ่งที่หลุดจากกิ่งลงสู่พื้นดิน ณ ที่หนึ่งเป็นไปตามหลักที่เกี่ยวกับการดึงดูดที่โลกมีต่อผลไม้ผลนั้นแต่ประการเดียว โดยที่ไม่มีการดึงดูดร่วมต่อกันเลย
18. ดวงจันทร์ (The moon) โคจรรอบโลก (The earth) ครบรอบด้วยความเร่งสู่ศูนย์กลางคงตัว
19. ทองคำแท่งหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่หนึ่งที่ใดบนผิวโลก เช่น ที่เส้นศูนย์สูตรและที่ขั้วโลกทั้ง 2 ขั้วแรงโน้มถ่วงแรงหนึ่ง ๆ ของโลก ณ ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งดังกล่าวที่สื่อถึงน้ำหนักของทองคำแท่งนี้มีขนาดคงตัวที่มีหน่วยเป็นนิวตันเสมอ
20. นักเรียนคนหนึ่งของโรงเรียนหนึ่งชกหน้านักเรียนอีกคนหนึ่งของอีกโรงเรียนหนึ่งนั้นเราไม่สามารถพิจารณาว่าเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อ 3 ของนิวตันหรือไม่ได้แต่ประการใด

ขอให้ทุกคนพิจารณาสาระดังกล่าวสาระนี้อย่างถ่องแท้

อนึ่ง ผู้อ่านคนที่สอบถามเกี่ยวกับหนังสือ “สาระนี้ถูกหรือผิดพร้อมเฉลย 1 กลศาสตร์” ของผู้เขียนนั้น
ขอตอบว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนที่เสนอต่อสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ว่าจะดำเนินต่อหรือไม่

ปรารถนาดีอย่างจริงใจ

รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
http://genphysics.wordpress.com/

หม้อแบตเตอรี่ของรถยนต์ใบหนึ่ง

Sep 17, 2010 by     Comments Off on หม้อแบตเตอรี่ของรถยนต์ใบหนึ่ง    Posted under: Poems, Uncategorized

 

แบตเตอรี่ของรถยนต์ใบหนึ่ง

แบตเตอรี่มีมากไหมที่ไม่รู้
หากถามดูอยู่ตรงไหนใคร่สับสน
เป็นเช่นนี้มีมากไซร้ก็หลายคน
ลองสืบค้นคนใกล้กันนั่นประไร

คนใกล้ตัวเงียบไว้ไม่ว่ากัน
คนอื่นนั้นนั่นหรือฤๅไฉน
อาจบอกมาว่าไม่รู้อยู่ที่ใด
บางคันไซร้มองไม่เห็นเน้นปิดบัง

ในห้องเครื่องเบื้องใดซ้ายหรือขวา
หรือเบื้องหน้าว่าไปใต้เบาะหลัง
ใช่ล้อเล่นเป็นเช่นนั้นฉันจริงจัง
สักกี่ครั้งตั้งใจมองน้ำพร่องไป

อันที่จริงสิ่งนี้ที่กล่าวกัน
อันน้ำนั้นผิดไปบ้างต่างรู้ไหม
น้ำกรดนั้นนั่นมีอยู่รู้อย่างไร
คอยเติมไปใช้น้ำกลั่นต้องหมั่นดู

อากาศนี้ ที่ร้อนมากจากที่เคย
น้ำระเหยเลยลดไปไม่อดสู
ธรรมดาว่ากันฉันก็ดู
ขอให้รู้อยู่ต่ำไปใคร่ต้องเติม

เติมน้ำกลั่นรู้กันมาว่าอย่างไร
หากรู้ไหมอะไรขาดอาจต้องเสริม
ประจุไฟใช้ได้ไม่เหมือนเดิม
ลองอ่านเพิ่มเติมความรู้สู่ตัวตน

ไฟหมดหม้อท้อแท้แลตกใจ
ทำอย่างไรเข็นได้ไหมใคร่สับสน
ทางที่ดีมีไว้ในรถยนต์
อาจสับสนค้นหาว่ากระไร

สายต่อนี้ต้องมีไว้ใช้พ่วงหม้อ
เพียงใคร่ขอต่อพ่วงกันอันคันไหน
รับรองว่าครานี้ที่เป็นไป
เครื่องยนต์ไซร้ใคร่ทำงานในทันที

แบตเตอรี่ของรถยนต์แต่ละใบในรถยนต์คันหนึ่งมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 12 โวลต์และต่อเป็นครบเป็นวงจรไฟฟ้ากระแสตรง โดยมีขั้วบวกขั้วหนึ่งและขั้วลบอีกขั้วหนึ่งที่ต้องต่อกับสายต่อแต่ละเส้นอย่างแน่นโดยไม่สามารถขยับได้
ทั้งนี้ขั้วลบขั้วนั้นจะต่อไว้กับแท่นของรถยนต์อย่างเห็นได้ชัด
ในปัจจุบันนี้แบตเตอรี่ของรถยนต์ใบหนึ่งมักมีตาแมวเพื่อบอกสภาพของหม้อแบตเตอรี่ใบนั้นดังนี้
1. ตาแมวสีฟ้า คือ ประจุไฟฟ้าไว้เต็มและใช้งานได้ตามปกติ
2. ตาแมวสีเหลือง คือ ต้องประจุไฟฟ้าเพิ่มเติม
3. ตาแมวสีขาวหรือใส คือ ต้องเติมน้ำกลั่น
ดังนั้น เราจึงควรสังเกตอยู่เสมอว่า หม้อแบตเตอรี่ใบนั้นอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีหรือไม่
อนึ่ง ถ้าน้ำกลั่นลดลงอยู่เรื่อย ๆ ย่อมสื่อให้เรารู้ว่า หม้อแบตเตอรี่ใบนั้นเริ่มเสื่อมสภาพ เราควรไปให้ทางร้านแบตเตอรี่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตรวจสอบ
ทั้งนี้ทุกครั้งที่เราเติมน้ำกลั่นลงไปอีกน้ำกรดก็จะเจือจางลง ๆ สภาพความเป็นกรดก็ย่อมจะลดลง ๆ ตามไปด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้เราสามารถทดสอบในเบื้องต้นว่า หม้อแบตเตอรี่ใบหนึ่งยังพอใช้ได้หรือไม่นั้นดังนี้
กล่าวคือ เมื่อลองบีบแตรตามปกติและเสียงยังดังดีหม้อแบตเตอรี่ใบนี้ยังคงใช้ได้
อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีเสียงแตรหรือดัง ๆ หาย ๆ ในขั้นแรกจะต้องตรวจสอบสภาพของสายต่อแต่ละเส้นที่ขั้วทั้ง 2 ขั้วนั้น
เมื่อพบว่า หม้อแบตเตอรี่ของรถยนต์ใบหนึ่งไม่อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ดังที่เรียกกันว่า ไฟหมดหม้อ อีกทั้งรถยนต์คันหนึ่งคันใดที่มีระบบเกียร์อัตโนมัติเราจึงไม่สามารถเข็นรถยนต์คันนี้เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานตามปกติได้
ณ ตอนนี้เราต้องพึ่งสายพ่วงหม้อแบตเตอรี่ชุดหนึ่งซึ่งควรมีไว้ประจำรถยนต์แต่ละคันอย่างยิ่ง
หาไม่แล้วเราอาจจะต้องเสียโอกาสซึ่งเราจะต่อพ่วงกับหม้อแบตเตอรี่ใบหนึ่งของรถยต์คันอื่น ๆ ที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือกับเราอย่างน่าเสียดาย

รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

สาระตามข้อหนึ่ง ๆ สาระเหล่านี้ถูกหรือผิด เพราะเหตุใด ตอนที่ 1

Sep 17, 2010 by     Comments Off on สาระตามข้อหนึ่ง ๆ สาระเหล่านี้ถูกหรือผิด เพราะเหตุใด ตอนที่ 1    Posted under: Mechanics, Physics, Uncategorized

 

สาระตามข้อหนึ่ง ๆ สาระเหล่านี้ถูกหรือผิด เพราะเหตุใด ตอนที่ 1

1. เวกเตอร์อันหนึ่งคงตัวเมื่อขนาดหรือทิศทางของเวกเตอร์อันนี้คงตัว
2. เวกเตอร์อันหนึ่งเปลี่ยนเมื่อทั้งขนาดและทิศทางของเวกเตอร์อันนี้เปลี่ยนเท่านั้น
3. ทั้งอนุภาคตัวหนึ่งและคลื่นคลื่นหนึ่งต่างมีมวลเป็นสมบัติประการหนึ่งของตัวเอง
4. มวลของวัตถุก้อนหนึ่งมีความหมายทางฟิสิกส์ตามที่นิยมกันอย่างถูกต้องเป็นดังนี้
กล่าวคือ ปริมาณเนื้อสารที่มีอยู่ในมวลของวัตถุก้อนนั้น
5. คนไข้คนหนึ่งขึ้นยืนบนตาชั่งเครื่องหนึ่งตามคำบอกของนางพยาบาลคนหนึ่ง
แล้วคนไข้คนนี้บอกกับนางพยาบาลคนนั้นว่า เขานั้นหนัก 65 กิโลกรัม
6. ระยะทางมีหน่วยพื้นฐานทางฟิสิกส์ในระบบหน่วยเอสไอ คือ กิโลเมตร
7. เวกเตอร์ตำแหน่งอันหนึ่ง (A position vector) มีความหมายดังนี้
กล่าวคือ เวกเตอร์อันใดอันหนึ่งที่กล่าวถึง
8. การกระจัด (Displacement) เป็นปริมาณเวกเตอร์ตัวหนึ่งที่มีความหมายดังนี้
กล่าวคือ ระยะทางสั้นสุดระหว่างตำแหน่ง 2 ตำแหน่งใด ๆ ก็ตาม
9. เราสามารถพิจารณาว่า ปริมาณหนึ่งปริมาณใดเป็นปริมาณสเกลาร์ตัวหนึ่งหรือปริมาณเวกเตอร์ตัวหนึ่งโดยง่ายจากนิยามของปริมาณตัวนั้นแต่เพียงประการเดียว โดยที่เรานั้นไม่ต้องมีหลักการอื่น ๆ ใดประกอบด้วยเลย
10. อัตราเร็วของอนุภาคตัวหนึ่งมีความหมายดังนี้
กล่าวคือ ระยะทางที่อนุภาคตัวนี้เคลื่อนที่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
11. ป้ายวงกลมป้ายหนึ่ง ๆ ซึ่งแสดงตัวเลขที่สื่อถึงการเคลื่อนที่ของยวดยานใด ๆ ที่ผ่าน ณ สถานที่แห่งนั้นของหน่วยงานการจราจร เช่น 20 และ 30 เป็นการกำหนดความเร็วสูงสุดของยวดยานหนึ่ง ๆ ที่ผ่านบริเวณแห่งนั้นแล้วยังถูกต้องตามกฎการจราจร
12. ความเร่งของอนุภาคตัวหนึ่งมีความหมายดังนี้
กล่าวคือ อัตราส่วนของความเร็วที่เปลี่ยนกับช่วงเวลาที่อนุภาคตัวนี้เคลื่อนที่
โดยที่มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีต่อวินาที

รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

หลอดไฟฟ้าหลอดไส้หลอดนี้ที่กล่าวไว้ไม่ให้ลืม

Sep 16, 2010 by     Comments Off on หลอดไฟฟ้าหลอดไส้หลอดนี้ที่กล่าวไว้ไม่ให้ลืม    Posted under: Poems, Uncategorized

 

หลอดไฟฟ้าหลอดไส้นี้ที่กล่าวไว้ไม่ให้ลืม

หลอดไส้นี้มีใช้กันนั้นยาวนาน
เวลาผ่านนานมาว่าไฉน
เกินห้ารอบชอบกันนั่นกระไร
ครานั้นไซร้ใคร่ปลื้มลืมไม่ลง

เดินสายง่ายใส่หลอดไปไฟสว่าง
เป็นแบบอย่างต่างอยากได้ใคร่ประสงค์
บ้านละหนึ่งสองบ้างอย่างเจาะจง
เพียงประสงค์ตรงสว่างต่างแสงเทียน

ความสุขใจกระไรในครั้งนั้น
ค่าไฟนั่นน้อยไซร้ไม่ปวดเศียร
ดับบางครั้งสว่างหายใช้แสงเทียน
ครั้นไม่เรียนเปลี่ยนไปใช้แสงจันทร์

ครั้นต่อมาว่ากันอันหลอดยาว
ต่างได้กล่าวเล่าขานไว้คล้ายเย้ยหยัน
หลอดใหม่นี้ดีไซร้ใคร่บอกกัน
อันหลอดนั้นนั่นสิ่งใดรู้ไหมเธอ

หลอดนีออนสอนกันนั้นน่ะผิด
ฉันเคยคิดติดใจไว้เสมอ
ฟลูออเรสเซนซ์คำนี้ที่บอกเกลอ
หากต้องเก้อเผลอพูดไปหาใครฟัง

หลอดวาวแสงแต่งความตามที่รู้
ทำอย่างครูผู้สอนศิษย์คิดสมหวัง
ลงสุดท้ายได้อย่างไรหาใครฟัง
ฉันเพียงหวังดั่งนี้ที่ครรลอง

หลอดวาวแสงแย่งผู้ใช้มาได้บ้าง
หากติดตั้งยังยากไปไม่สนอง
ราคาสูงจูงใจยากหากอยากลอง
เข้าทำนองมองเพื่อนบ้านสะท้านใจ

ทุกวันนี้มีหลอดใดใหม่ยิ่งกว่า
นัยเข้าท่าว่าหลอดนี้ดีเหลือหลาย
ประหยัดไฟใคร่มากจริงสิ่งท้าทาย
เปรียบหลอดไส้ไม่ร้อนเหมือนก่อนมา

อนิจจาทำท่าทีดียิ่งนัก
ใคร่ประจักษ์อยากได้ใคร่เสาะหา
ตกใจจังยังไตร่ตรองมองราคา
หลอดนี้นะว่าแพงจังฉันนั่งงง

พบกันได้ในครึ่งทางอย่างพอเพียง
ไม่ขอเกี่ยงเสี่ยงบ้างต่างประสงค์
ส่วนไหนดีมีไว้ใคร่ดำรง
ขอเจาะจงตรงสิ่งนี้ที่พอควร

รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

รังสีเอกซ์ชื่อนี้ที่ตั้งไว้เพราะไม่รู้ตอนที่ 2

Sep 15, 2010 by     Comments Off on รังสีเอกซ์ชื่อนี้ที่ตั้งไว้เพราะไม่รู้ตอนที่ 2    Posted under: Poems, Uncategorized

รังสีเอกซ์ชื่อนี้ที่ตั้งไว้เพราะไม่รู้ตอนที่ 2

รังสีนี้ที่ผ่านอันเนื้อเยื่อ
ช่างเหลือเชื่อเหนือสิ่งนี้มีบ้างไหม
หากทว่า หาได้ผ่านนั่นอะไร
กระดูกไซร้ใคร่เห็นกันนั้นยาวนาน

มองดูไปใจฉันนั้นใคร่ปลง
บอกตามตรงปลงใจในสังขาร
กระดูกนี้มีเหลือไซร้ไม่สราญ
คราไปงานอันงานใดใคร่รู้ดี

ถือโฉลกโชคชะตาว่ากันไป
ถืออย่างไรใคร่ทายทักรักศักดิ์ศรี
ประพฤติตนสนใจในความดี
ความพอดีมีกันอันพอเพียง

เราทุกคนจนหรือมีอยู่ดีได้
เพียงแต่ใจใคร่ต้องฟังยังน้ำเสียง
ใคร่เตือนกันสนั่นไปให้พอเพียง
อย่าเอาเยี่ยงเพียงว่าข้าฯ ต้องรวย

สมบัติของรังสีเอกซ์มีดังนี้
1. รังสีเอกซ์เป็นรังสีอันตรายชนิดหนึ่ง
ทั้งนี้อาจจะเป็นสาเหตุของมะเร็งได้ทางหนึ่ง
2. รังสีเอกซ์สามารถผ่านสสารชนิดหนึ่ง ๆ
อย่างไรก็ตาม ของแข็ง เช่น ตะกั่วและกระดูกจะดูดกลืนรังสีเอกซ์
3. รังสีเอกซ์มีผลต่อฟิล์มถ่ายภาพแผ่นหนึ่ง ๆ
4. รังสีเอกซ์ทำให้แก๊สแตกตัวเป็นไอออนและนำไฟฟ้าได้
5. รังสีเอกซ์จะเบี่ยงเบนทั้งในสนามแม่เหล็กสนามหนึ่งและสนามไฟฟ้าอีกสนามหนึ่ง
6. รังสีเอกซ์สามารถหักเหได้
ดังนั้น รังสีเอกซ์จึงเป็นคลื่นชนิดหนึ่ง
ทั้งนี้รังสีเอกซ์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีค่าความยาวคลื่นแบบฉบับประมาณ 1 ในหมื่นล้านของเมตรดังกล่าวแล้วนั้น
อนึ่ง เรานำรังสีเอกซ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ดังนี้
1. ทางการแพทย์ใช้ในกระบวนการฉายรังสีเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคบางชนิด
นอกจากนี้ รังสีเอกซ์ยังกำจัดเซลล์มะเร็งเซลล์หนึ่ง ๆ ได้ด้วย
2. ทางอุตสาหกรรมใช้รังสีเอกซ์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพงานของการหล่อและการหลอมโลหะ หากทว่าต้องการความประณีตเป็นพิเศษ
3. ทางวิทยาศาสตร์นั้นสามารถใช้สมบัติของรังสีเอกซ์เพื่อที่จะศึกษาการจัดระเบียบของอะตอมในสสารชนิดหนึ่ง ๆ ได้

ความจริงประการหนึ่งที่เราได้รับจากการเรียนรู้รังสีเอกซ์รังสีนี้เป็นดังนี้
กล่าวคือ สิ่งใดที่ให้คุณสิ่งนั้นก็มักจะให้โทษด้วยเสมอ
ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ควรตั้งอยู่บนความประมาทฉะนี้

ด้วยความปรารถนาดี
รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

รังสีเอกซ์ชื่อนี้ที่ตั้งไว้เพราะไม่รู้ตอนที่ 1

Sep 15, 2010 by     Comments Off on รังสีเอกซ์ชื่อนี้ที่ตั้งไว้เพราะไม่รู้ตอนที่ 1    Posted under: Uncategorized

รังสีเอกซ์ชื่อนี้ที่ตั้งไว้เพราะไม่รู้ตอนที่ 1

อันชื่อนี้ที่ตั้งไว้กระไรนั่น
เดิมทีนั้นไม่รู้กันนั่นไฉน
เลยตั้งนามตามนี้นี่กระไร
สื่อเอาไว้ไม่รู้จริงสิ่งที่ควร

อันสืบเนื่องเรื่องใดใคร่สืบความ
หากติดตามความมาหากำสรวล
หรือไม่นั้นอ่านต่อไปไม่เรรวน
อยากใคร่ชวนหากวนใจใคร่ติดตาม

เน้นอีกทีรังสีเอกซ์เฉกเช่นนี้
ดูอีกทีอยู่ที่ใดอยากใคร่ถาม
แบบฉบับรับได้ไหมในเนื้อความ
โปรดติดตามหรือถามกันนั่นกระไร

ความยาวคลื่นฝืนใจหรือไม่นั่น
เพราะค่านั้นน้อยนักชักสงสัย
น้อยอย่างนี้ที่รู้กันนั่นประไร
ใคร่ใส่ใจได้ความรู้สู่ตนเอง

รังสีเอกซ์มีค่าของความยาวคลื่นแบบฉบับประมาณ 1 ในหมื่นล้านของเมตร
ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งต้นทางในธรรมชาติที่สำคัญแหล่งหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม เรายังพบดาวรังสีเอกซ์ดวงหนึ่ง ๆ และเทห์ฟ้ารังสีเอกซ์เทห์หนึ่ง ๆ ด้วย
ทั้งนี้หลอดรังสีเอกซ์เป็นแหล่งต้นทางแหล่งหนึ่งที่เราค้นคว้ากัน
อนึ่ง หลอดรังสีเอกซ์นี้เป็นที่มาของการค้นพบโดยบังเอิญ
อีกทั้งชื่อที่ตั้งขึ้นก็เนื่องมาจากความไม่รู้นั่นเอง โดยที่รังสีเอกซ์(X-Rays) นี้สื่อความหมายถึงรังสีที่ไม่รู้ (Unknown Rays) ในตอนนั้น
อย่างไรก็ตาม เราก็ใช้ชื่อนี้มาโดยตลอด
อนึ่ง ผู้เขียนขอเสนอให้เรียกว่า รังสีเรินต์เกน (Röntgen Rays) น่าจะเหมาะสมดีกว่า
ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบ คือ วิลเฮลม์ คอนราด เรินต์เกน (Wilhelm Konrad Röntgen)
ปัจจุบันนี้ทุกคนย่อมเคยได้ยินชื่อของรังสีเอกซ์
เพราะว่าในทางการแพทย์นั้นเราใช้การฉายรังสีเอกซ์ประกอบการวินิจฉัยโรคอย่างแพร่หลาย แต่มักเรียกกันอย่างผิด ๆ ว่า ฉายแสง
อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่า รังสีเอกซ์เป็นรังสีที่มีอันตรายชนิดหนึ่ง
ด้วยเหตุนี้ เราจึงควรใช้และรับรังสีเอกซ์ด้วยความระมัดระวัง

ด้วยความปรารถนาดี
รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com