คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Nov 26, 2010 by     Comments Off on คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า    Posted under: Physics, Poems, Uncategorized

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

หากปิดหูปิดตาว่าไม่รู้
ลองคิดดูรู้มาว่ามากหลาย
รู้หลายอย่างต่างไปใคร่มากมาย
อย่าเพิ่งหน่ายได้รู้เพิ่มคล้ายเติมแรง
รู้ทุกคนสนใจหรือไม่นั้น
สุริยันตะวันนี้ที่ส่องแสง
เช้ามาเยือนแล้วเคลื่อนไปได้สำแดง
คราส่องแสงแรงกล้าว่ากระไร
อันแสงนั้นรู้กันดีมีประโยชน์
หากมีโทษโจษกันนั่นไฉน
ผิวไหม้เหี้ยมเกรียมนั้นนั่นกระไร
เซลล์ผิวหน่ายตายไปได้เช่นกัน
แสงนี้หรือคือส่วนน้อยค่อยรับรู้
ฉันนำสู่รู้มากอย่างต่างสุขสันต์
วิทยุสู่ผู้ฟังดั่งรู้กัน
อีกคลื่นนั้นนั่นทีวีที่คุ้นเคย
หากเป็นคลื่นระรื่นหูรู้ให้ชัด
โทรทัศน์จัดกล่าวไว้คล้ายเฉลย
คลื่นไมโครโอ่ไว้บ้างเหมือนอย่างเคย
ไม่ละเลยเอ่ยรังสีที่ใต้แดง
ถึงคลื่นนี้มีกล่าวไว้ใคร่คุ้นเคย
ดังได้เอ่ยเฉลยมาว่าคือแสง
โอกาสหน้าคราใดใคร่สำแดง
แลใคร่แจ้งแถลงไว้คล้ายกระจาย
เหนือม่วงหรือคือรังสีที่ปัจเจก
รังสีเอกซ์เฉกเช่นเน้นสหาย
แกมมานี้ที่อีกอย่างต่างมากมาย
หากสุดท้ายในตอนนี้ที่คะนึง
ในส่วนนี้ใคร่ชี้ไว้ให้รู้กัน
ความสัมพันธ์อันหนึ่งนี้ที่กล่าวถึง
ไม่ยุ่งยากหากรู้ไว้ไม่บึ้งตึง
ยามกล่าวถึงจึงรู้ว่าน่าควรจำ

ณ ที่นี้ใคร่ขอกล่าวถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามความถี่โดยสังเขปดังนี้
1. คลื่นโทรทัศน์วิทยุ
2. คลื่นไมโคร
3. รังสีใต้แดง
4. แสง
5. รังสีเหนือม่วง
6. รังสีเอกซ์
7. รังสีแกมมา

อนึ่ง ใคร่ขอเสริมสาระที่เกี่ยวข้องสาระหนึ่ง ๆ ดังนี้
ความยาวคลื่น คือ ความยาวของ 1 ลูกคลื่นมีหน่วยเป็นเมตร
ความถี่คลื่น คือ จำนวนลูกคลื่นต่อวินาทีหรือครั้งต่อวินาที
ทั้งนี้หน่วยที่นิยมใช้กัน คือ เฮิรตซ์ (Hz)
อัตราเร็วคลื่น คือ ระยะทางซึ่งคลื่นเคลื่อนที่หรือแผ่ออกไปใน 1 วินาที
ทั้งนี้อัตราเร็วคลื่นมีหน่วย คือ เมตรต่อวินาที
อนึ่ง อัตราเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในปริภูมิอิสระหรือในอากาศมีค่าดังนี้
ประมาณ 300 ล้านเมตรต่อวินาทีซึ่งประมาณ 1 ล้านเท่าของอัตราเร็วเสียงในอากาศ ณ อุณหภูมิปกติ

ความสัมพันธ์หลักอันหนึ่งเป็นดังนี้
“อัตราเร็วคลื่นเท่ากับผลคูณของความถี่คลื่นกับความยาวคลื่น”

สมมติ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งหนึ่งออกอากาศ ณ ความถี่ 100 เมกะเฮิรตซ์
คลื่นวิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนั้นมีความยาวคลื่นประมาณเท่าใด
ตอบ ประมาณ 3 เมตร

ข้อเสนอแนะ
ถ้าผู้อ่านคนใดคนหนึ่งเป็นนักเรียนควรพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้
1. ใช้ความสัมพันธ์อันดังกล่าวในรูปแบบแบบหนึ่งของสัญลักษณ์ของปริมาณตัวหนึ่ง ๆ
2. คำนวณเพื่อทดสอบคำตอบนั้น

รศ.สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
26 พฤศจิกายน 2553


Comments are closed.