Archive from July, 2011

ฉันตอนที่ 2

Jul 7, 2011 by     Comments Off on ฉันตอนที่ 2    Posted under: General

พ่อของฉันรู้เรื่องเครื่องยนต์

ในเบื้องต้นสนใจในไฟฟ้า
เป็นนายช่างอย่างไรใคร่รู้มา
เรื่องไฟฟ้าภูมิใจหลายไม่เป็นรอง
แม่ของฉันท่านค้าขายกระไรหรือ
ใคร่อยากสื่อถึงกันท่านทั้งสอง
เลี้ยงลูกมาเติบใหญ่ในครรลอง
ตอบสนองหนุนนักให้รักเรียน

Read more »

ฉันตอนที่ 1

Jul 7, 2011 by     3 Comments    Posted under: General

ฉันเกิดในชนบทแห่งหนึ่งขอประเทศไทย
หลังจากที่เปลี่ยนการปกครองไม่กี่ปี
ทั้งนี้ฉันเลยคิด ณ ตอนนี้ดังนี้
ฉันรอจังหวะเกิดมาดูโลกนี้ในจังหวะที่ประชาธิปไตยกำลังจะเบ่งบาน
ฉันมีชีวิตอยู่ในประเทศไทยนี้เกือบค่อนศตวรรษแล้ว Read more »

Migration to New Domain Name

Jul 1, 2011 by     Comments Off on Migration to New Domain Name    Posted under: Admin Issues

The migration process to the new domain name is done.

  • Nameservers and DNS are pointed to correct path
  • WordPress is installed
  • All previous posts from http://genphysics.wordpress.com are backed up and retrieved successfully
  • New theme is installed (only structure)

Things to do:

  • New theme is to be applied, modified and adjusted accordingly.
  • Add section for e-Books
  • Photos will apply with prettyPhoto REL for a better photo effect
  • All tags and categories will need to be revised and organised
  • All previous posts will need to be patched and refreshed to match with the new theme
  • and, many more.