Archive from October, 2012

หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 6

Oct 10, 2012 by     Comments Off on หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 6    Posted under: Physics, Principles

ทิ้งระยะหายไปพอสมควร หนนี้มีหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดมาเพิ่มเติมในชุดของฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ สำหรับเล่มนี้เป็นเล่มที่ 6 ของชุดนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่เชิงมุม การเคลื่อนที่ฮาร์มอนิกเชิงเดียว และคลื่น Read more »