Articles by " Sompongse Jaidee"

ฟิสิกส์เป็นจริงเสมอไปหรือไม่

Aug 22, 2010 by     Comments Off on ฟิสิกส์เป็นจริงเสมอไปหรือไม่    Posted under: Uncategorized

คนทั่วไปคิดว่า ฟิสิกส์เป็นความจริงเสมอ อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนขอเสนอแนะความคิดว่า ฟิสิกส์เป็นความจริงภายใต้ความรู้ความสามารถเท่าที่ยอมรับกันในปัจจุบันและภายใต้ภาวะใดภาวะหนึ่งที่กำหนดขึ้นหาได้เป็นจริงเสมอไป

Welcome to WordPress

Aug 21, 2010 by     Comments Off on Welcome to WordPress    Posted under: Uncategorized

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!