Browsing"General"

ถึงผู้อ่าน

Dec 23, 2010 by     Comments Off on ถึงผู้อ่าน    Posted under: General, Uncategorized

เนื่องจากข้าพเจ้า (รศ.สมพงษ์ ใจดี) รับเป็นที่ปรึกษาทางรายการท่องโลกกว้าง ทีวีไทย ประกอบกับตอนนี้มีงานด่วนข้าพเจ้าจึงต้องขอว่างเว้นจากงานเขียนไปบ้าง ดังนั้น จึงขออภัยผู้อ่านมา ณ ที่นี้ด้วย
สมพงษ์ ใจดี
23 ธันวาคม 2553