Browsing"Mechanics"

พลังงาน

Sep 6, 2010 by     Comments Off on พลังงาน    Posted under: Mechanics, Uncategorized

พลังงานสิ้นเปลืองเรื่องหนักใจ
ยามใช้ไปคราใดใจผวา
แต่จำใจใคร่ใช้ได้เคยมา
อนิจจาข้าฯ นี้ที่เคยตัว

จึงตั้งใจเปิดใช้ให้พอดี
เฉพาะที่มีอยู่ดูสลัว
อันสิ่งใดไม่จำเป็นเน้นพอตัว
ใช้เพียงชั่วไม่เย็นนักรักพอเพียง

กลอนนี้อยากให้อ่านเพื่อเตือนสติเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างพอดีน่ะ ทั้งนี้จะได้ช่วยให้โลกของเราไม่ร้อนยิ่ง ๆ ขึ้น กว่านี้
สำหรับนักเรียนน่าจะคลุมถึงเรื่องพลังงานไฟฟ้าซึ่งมีหน่วยเป็นจูลและกำลังเป็นวัตต์ จึงน่าจะต้องรู้ว่า จูลและวัตต์สัมพันธ์กันอย่างไรด้วย

รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

เฉลยกฎของนิวตันกฎหนึ่งตอนที่ 1 โดยสรุป

Sep 5, 2010 by     Comments Off on เฉลยกฎของนิวตันกฎหนึ่งตอนที่ 1 โดยสรุป    Posted under: Mechanics, Uncategorized

เฉลยกฎของนิวตันกฎหนึ่งตอนที่ 1 โดยสรุป
รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompomgsej@yahoo.com
http://genphysics.wordpress.com/

ปัญหา 1 พลศาสตร์คืออะไร
เฉลย เป็นแขนงหนึ่งในส่วนของกลศาสตร์ที่ต้องการรู้สาเหตุของการเคลื่อนที่
ปัญหา 2 มวลของวัตถุก้อนหนึ่ง ๆ ทางฟิสิกส์นิยมกล่าวถึงในลักษณะอย่างไร
เฉลย มวลอิเนอร์เชียและมวลโน้มถ่วง
ปัญหา 3 มวลและน้ำหนักของวัถุก้อนหนึ่งต่างกันอย่างไร
เฉลย มวลเป็นปริมาณสเกลาร์ตัวหนึ่ง ส่วนน้ำหนักเป็นปริมาณเวกเตอร์ตัวหนึ่ง
(ทั้งนี้มีความสัมพันธ์กันด้วย อนึ่ง เป็นสาระที่เรากล่าวกันอย่างผิด ๆ เสมอ)
ปัญหา 4 ทองคำ 1 บาทที่เป็นหน่วยตามวิธีประเพณีมีความหมายที่ถูกต้องทางฟิสิกส์อย่างไร
เฉลย มวล 15 กรัม (คงต้องงงกันอย่างแน่นอน)
ปัญหา 5 แรงสุทธิแรงหนึ่งมีความหมายอย่างไร
เฉลย แรงเดี่ยวแรงหนึ่งของแรงต่าง ๆ ชุดหนึ่ง (หลายแรง)
ปัญหา 6 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎหนึ่งเป็นกฎเพื่อจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับอะไร
เฉลย พิจารณาสภาวะ สาเหตุ และผลการเคลื่อนที่ของวัตถุก้อนหนึ่ง ๆ
6.1 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎดังกล่าวจำแนกออกเป็นอย่างไร
เฉลย 3 ข้อ
6.2 กฎข้อใดกฎหนึ่งที่จัดได้ว่า เป็นกรณีพิเศษของกฎอีกข้อหนึ่งกฎหนึ่ง
เฉลย กฎข้อ 1 กฎหนึ่งจัดได้ว่า เป็นกรณีพิเศษของกฎข้อ 2 อีกกฎหนึ่ง
6.3 ในการคำนวณเราใช้กฎข้อใดกฎหนึ่งมากเป็นพิเศษจนถือว่า เป็นกฎหลักกฎหนึ่ง
เฉลย กฎข้อ 2 กฎหนึ่ง
6.4 กฎข้อใดกฎหนึ่งของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎนี้ที่กล่าวกันอย่างผิด ๆ เสมอ
เฉลย กฎข้อ 3 กฎหนึ่ง
“แรงกิริยาเท่ากับ (-) แรงปฏิกิริยา” (โดยที่มีเครื่องหมายลบกำกับด้วย)
ปัญหา 7 ตามปกติการศึกษาในระดับนี้เราถือว่า มวลของวัตถุก้อนหนึ่งคงตัว
เมื่อวัตถุก้อนหนึ่งเคลื่อนที่เร็วมาก ๆ มวลของวัตถุก้อนนี้จะเพิ่มนักเรียนมีความรู้อย่างไร
เฉลย มวลของวัตถุก้อนนี้จะเพิ่มจนมีค่าเข้าสู่อนันต์

กลอนกฎของนิวตันข้อ 3 กฎหนึ่ง

Sep 5, 2010 by     Comments Off on กลอนกฎของนิวตันข้อ 3 กฎหนึ่ง    Posted under: Mechanics, Uncategorized

เมื่อกล่าวที่กิริยามากระทำ
เกิดกลับลำนำพาว่าแรงไหน
อันปฏิกิริยามาตอบไง
ทิศทางไซร้ได้โต้ตอบเห็นชอบตาม

สองแรงขัดขนาดไหนใคร่เท่ากัน
แต่ฉับพลันเปลี่ยนไปอยากใคร่ถาม
ทิศทางนั้นตรงกันข้ามตามใจความ
จบใจความสามข้อนี้ที่ครบครัน

ทั้งนี้นักเรียนควรอ่านให้ครบทั้ง 3 ข้อในลักษณะที่เชื่อมโยงกัน
อนึ่ง อาจารย์ขอบอกว่า นี่เป็นกลอนของสาระทางฟิสิกส์ที่ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะให้ดีเด่นเชิงกลอนแต่ประการใด จึงขอให้สนใจที่สาระเป็นสำคัญ โดยหวังว่า อาจจะช่วยให้จำได้บ้าง

รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

ความเร่ง (Acceleration)

Sep 4, 2010 by     Comments Off on ความเร่ง (Acceleration)    Posted under: Mechanics, Uncategorized

อันความเร่งความเร็วนี้ที่เกี่ยวพัน
อยากรู้กันความเร่งนั้นพลันต้องหา
ความเร็วเพิ่มเติมไว้หนอต่อเวลา
จึงบอกมาครานี้ที่ลงเอย

ความเร่งไซร้ใคร่ชี้ไว้ให้ย้ำที่
เวกเตอร์ซีปริมาณฉันเฉลย
ขอให้จำตามที่ว่าอย่าละเลย
จำจนเคยเอ่ยไว้จะไม่ลืม

ทั้งนี้ความเร่งมีความหมายดังนี้
กล่าวคือ อัตราส่วนของความเร็วเพิ่มต่อช่วงเวลา
โดยมีหน่วย คือ เมตรต่อวินาทีต่อวินาที

รศ. สมพงษ์ ใจดี

กลอนกฎของนิวตันข้อ 2 กฎหนึ่ง

Sep 4, 2010 by     Comments Off on กลอนกฎของนิวตันข้อ 2 กฎหนึ่ง    Posted under: Mechanics, Uncategorized

กฎข้อสองพ้องนี้ต้องมีแรง
คล้ายกับแย้งแฝงไว้ให้คิดเสริม
วัตถุนี้เคลื่อนที่จากที่เดิม
สิ่งที่เพิ่มเติมตามความเร่งมา

ความเร่งนี้มีทิศทางอย่างแรงนั้น
เมื่อคูณกันกับมวลชวนสรรหา
เหตุผลนี้ที่รู้กันอันที่มา
แรงนี่หวาข้าฯบอกน้องข้อสองไง

อนึ่ง ผู้อ่านที่เพิ่งอ่านบทกลอนของตอนนี้ควรที่จะอ่านตอนก่อน ๆ ที่สอดคล้องกันด้วย นอกจากนี้ สำหรับนักเรียนนั้นควรอ่านสาระทางฟิสิกส์ที่กล่าวประกอบกันนั้นด้วยเช่นกัน

ด้วยความปรารถนาดี

รศ. สมพงษ์ ใจดี

กลอนกฎของนิวตัน ข้อ 1 กฎหนึ่ง

Sep 3, 2010 by     Comments Off on กลอนกฎของนิวตัน ข้อ 1 กฎหนึ่ง    Posted under: Mechanics, Uncategorized

กฎสำคัญกฎนิวตันฉันกล่าวถึง
เป็นกฎหนึ่งพึงกล่าวตามสามนื้อหา
ข้อหนึ่งไซร้ไร้แรงนอกบอกกันมา
ให้รู้ว่าวัตถุนั้นบรรลุคง

ถ้าวัตถุอยู่นิ่งคงนิ่งอยู่
สภาพรู้อยู่ยงตรงประสงค์
ถ้าเคลื่อนไปก็เลื่อนไซร้ในเส้นตรง
ความเร็วคงดำรงไว้ได้เหมือนเดิม

รศ. สมพงษ์ ใจดี
ขอให้นักเรียนได้พยายามศึกษาฟิสิกส์อย่างจริงใจ ถึงแม้ว่า ยอมรับกันว่า ฟิสิกส์นั้นยาก แต่ก็ต้องไม่เกินความสามารถอย่างแน่นอน
ติดต่ออาจารย์ได้เสมอทั้งทางเว็บไซต์นี้และที่ทางอีเมล์ดังนี้

sompongsej@yahoo.com