Tagged with " A Dot Product"

GenPhysics Problem 5

Dec 11, 2010 by     Comments Off on GenPhysics Problem 5    Posted under: Mechanics, Physics, Uncategorized

GenPhysics Problem 5

สมมติ เครื่องยนต์ของรถยนต์คันหนึ่งมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานเคมีไปเป็นพลังงานกลของการเคลื่อนที่เพียง 24%
ทั้งนี้พลังงานเคมีของน้ำมันที่ใช้ 250 ล้านจูลทำให้รถยนต์คันดังกล่าววิ่งด้วยอัตราเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลานาน 1,200 วินาที
จงหาขนาดแรงคงตัวแรงหนึ่งที่ทำให้รถยนต์คันนี้เคลื่อนที่ได้ในสภาวะเดียวกันนั้น

แนวคิด 1. หาอัตราเร็วของรถยนต์คันนี้เป็นเมตรต่อวินาที
2. พิจารณาความสัมพันธ์อันหนึ่งสำหรับประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ของรถยนต์คันนี้          3. หากำลังออก (Output Power) ของเครื่องยนต์เครื่องดังกล่าว
4. เราใช้นิยามของประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์ชนิดหนึ่งและนิยามของกำลังที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ 2 ตัว คือ แรงแรงหนึ่งและความเร็วตัวหนึ่งดังนี้
กล่าวคือ ผลคูณเชิงสเกลาร์ผลคูณหนึ่งระหว่างปริมาณ 2 ตัวดังกล่าวนั้น
ทั้งนี้จะได้ปริมาณกำลัง P วัตต์ตัวหนึ่ง
5. ขนาดแรงคงตัวแรงหนึ่งที่ทำให้รถยนต์คันนี้เคลื่อนที่ได้ในสภาวะเดียวกันเป็นดังนี้
กล่าวคือ 2,000 นิวตัน

สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
11 ธันวาคม 2553