Tagged with " Alternating Current"

แกลแวนอมิเตอร์

Mar 27, 2011 by     Comments Off on แกลแวนอมิเตอร์    Posted under: Physics, Uncategorized

แกลแวนอมิเตอร์

แกลแวนอมิเตอร์ (Galvanometer) มีความหมายโดยทั่วไปดังนี้
กล่าวคือ อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้
แกลแวนอมิเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐานซึ่งอยู่ในลักษณะของเครื่องวัดทางไฟฟ้า เช่น มาตรกระแสไฟฟ้าตัวหนึ่งและมาตรความต่างศักย์ตัวหนึ่ง
อนึ่ง มาตรกระแสไฟฟ้าตัวหนึ่งและมาตรความต่างศักย์ตัวหนึ่งมีกรรมวิธีและมีสมบัติเฉพาะของตัวเอง
แกลแวนอมิเตอร์ตัวหนึ่งตามที่เราแสดงนี้เป็นแกลแวนอมิเตอร์พื้นฐานตัวหนึ่งที่ใช้ได้ง่าย สะดวก และไม่เกิดผลเสียได้โดยง่าย
ทั้งนี้แกลแวนอมิเตอร์ตัวนี้เป็นชนิดที่มีเข็มชี้เข็มหนึ่ง ณ ตำแหน่งเลขศูนย์ตรงกึ่งกลางขณะที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
นอกจากนี้ ตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวาของตำแหน่งศูนย์ตรงกึ่งกลางนี้ล้วนมีค่าเพิ่มขึ้น ๆ ตามระยะห่างจากตำแหน่งกึ่งกลางตำแหน่งนั้นในลักษณะที่สมมาตร
ข้อดีจากลักษณะดังกล่าวเป็นดังนี้
1. เราจะใช้ได้สะดวกเมื่อต้องการให้เข็มชี้เข็มนี้แกว่งกวัดไปและมา ๆ รอบ ๆ ตำแหน่งกึ่งกลางตำแหน่งนั้น
2. การแกว่งกวัดไปและมา ๆ ของเข็มชี้เข็มนี้สื่อถึงปริมาณของกระแสไฟฟ้า
3. สำหรับผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งไม่สันทัดก็สามารถใช้ได้สะดวก
โดยที่ไม่ต้องกังวลในการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดนี้ในวงจรไฟฟ้าวงจรหนึ่ง
ทั้งนี้เมื่อต่อขั้วไฟฟ้าขั้วหนึ่งไม่ถูกต้องตามที่ควรเป็นเข็มชี้เข็มนี้จะเบนไปทางด้านซ้ายของตำแหน่งกึ่งกลาง
เราก็สามารถเปลี่ยนได้โดยง่าย
ถ้าเราต่อถูกต้องเข็มชี้เข็มนี้จะเบนไปทางด้านขวาของตำแหน่งกึ่งกลาง
อย่างไรก็ตาม แกลแวนอมิเตอร์ตัวหนึ่งมักไม่ระบุหน่วยของตัวเลขดังที่ปรากฏบนหน้าปัดนั้น
ข้อควรสังเกต
1. มิลลิแอมมิเตอร์หรือมาตรกระแสไฟฟ้าเป็นมิลลิแอมแปร์ตัวหนึ่งเป็นตัวอย่างของแกลแวนอมิเตอร์ตัวหนึ่ง
2. สมมติ เลข 0 มิลลิแอมแปร์อยู่ซ้ายสุดของหน้าปัด
3. การต่อมิลลิแอมมิเตอร์ตัวนี้ในวงจรไฟฟ้าวงจรหนึ่งเราต้องคำนึงถึงตำแหน่งขั้วบวกตำแหน่งหนึ่งและตำแหน่งขั้วลบอีกตำแหน่งหนึ่งเสมอ

สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
http://genphysics.wordpress.com/
http://www.vcharkarn.com/sompongse
27 มีนาคม 2554

220 โวลต์และ 50 เฮิรตซ์

Nov 27, 2010 by     Comments Off on 220 โวลต์และ 50 เฮิรตซ์    Posted under: Physics, Uncategorized

220 โวลต์และ 50 เฮิรตซ์
ณ ที่นี้ผู้เขียนต้องการสื่อถึงสาระตามชื่อเรื่องนี้อย่างง่าย ๆ เท่าที่ความสามารถของผู้เขียนพึงมี
ดังนั้น ผู้อ่านคนใดที่มีความรู้มากกว่านี้อาจจะมองข้ามก็ได้
อย่างไรก็ตาม ถ้าช่วยออกความเห็นเพื่อประโยชน์ต่อสังคมด้วยก็จะดีอย่างยิ่ง
ผู้เขียนขอกล่าวถึงปริมาณสำคัญตัวหนึ่ง ๆ ของไฟฟ้าบ้านที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับโดยสังเขปดังนี้
1. ความถี่ คือ 50 เฮิรตซ์ (Hz) หรือรอบต่อวินาที
2. ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เป็นความต่างศักย์ไฟฟ้ายังผลหรือความต่างศักย์ไฟฟ้ารากกำลังสองเฉลี่ย
ดังนี้ กล่าวคือ 220 โวลต์
อย่างไรก็ตาม ไฟฟ้าบ้านนั้นมีค่าของความต่างศักย์ไฟฟ้ายอดดังนี้
กล่าวคือ ประมาณ 1.414 เท่าของ 220 โวลต์ คือ ประมาณ 331 โวลต์
ณ ที่นี้ผู้เขียนกำลังจะบอกว่า ค่าความต่างศักย์ไฟฟ่าบ้านไม่ได้เป็นค่าคงตัวเท่ากับ 220 โวลต์ดังที่คนส่วนมากเข้าใจกัน
ทั้งนี้ค่า 220 โวลต์ดังกล่าวนี้ คือ ค่ายังผลค่าหนึ่ง (An effective value) ตามที่นิยมเรียกกันอย่างอื่นอีก คือ ค่ามิเตอร์ค่าหนึ่ง (A meter value)
3. กำลังไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นวัตต์ โดยที่ค่ากำลังไฟฟ้านี้จะมีตัวเลขกำกับไว้คู่กับค่าความถี่ตามข้อ 1
อุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นใดที่มีค่ากำลังไฟฟ้ามากก็จะกินไฟฟ้ามาก (ตามคำพูดของคนทั่วไป)
เช่น เตารีดไฟฟ้าอันหนึ่งมีกำลังไฟฟ้า 750 วัตต์ โดยมีตัวเลขแสดงไว้ คือ 750 W, 50 Hz
4. กระแสไฟฟ้าสลับที่ต้องสัมพันธ์กับปริมาณตัวอื่น ๆ และเกี่ยวข้องกับมาตรกำลังไฟฟ้าด้วย
ทั้งนี้ผู้อ่านทั่วไปสามารถคำนวณกระแสไฟฟ้าสลับเป็นแอมแปร์ได้ดังนี้
กล่าวคือ ค่าของกำลังไฟฟ้าเป็นวัตต์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นหนึ่งหารด้วยค่า 220 โวลต์ของความต่างศักย์ไฟฟ้ายังผลดังกล่าวมาแล้ว
เช่น อุปกรณไฟฟ้าชิ้นหนึ่งกินไฟฟ้า 880 วัตต์
ความต่างศักย์ไฟฟ้ายังผล คือ 220 โวลต์
อุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นนี้ย่อมกินไฟฟ้า 4 แอมแปร์
อนึ่ง มาตรกำลังไฟฟ้าพื้นฐานเบื้องต้นตัวหนึ่งจะระบุไว้เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า 5 แอมแปร์
แต่ก็มักได้รับการบอกเล่ากันว่า “เราสามารถใช้ไฟฟ้าได้ถึง 15 แอมแปร์”
จริงหรือเท็จประการใดอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงบอกให้รับรู้เป็นทางการ โดยทั่วไปด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง
ทั้งนี้ย่อมสัมพันธ์กับขนาดของฟิวส์ตัวหนึ่งที่เราต้องใช้ด้วย
อันที่จริง ผู้เขียนต้องการเรียบเรียงไว้ให้ง่าย ๆ ดังที่กล่าวในตอนต้นนั้น
แต่ก็ดูเหมือนว่า “ไม่ง่ายอย่างที่ต้องการเลย”
ขออภัยด้วย
สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
27 พฤศจิกายน 2553

น้ำ ไฟ ฟ้า และไฟฟ้า

Nov 2, 2010 by     Comments Off on น้ำ ไฟ ฟ้า และไฟฟ้า    Posted under: Physics, Uncategorized

น้ำ ไฟ ฟ้า และไฟฟ้า
เรื่องนี้ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นเพื่อตั้งเป็นข้อสังเกตโดยอิงวิชาการบ้างเท่านั้นดังนี้
1. ร่างกายของทุกคนมีน้ำประมาณ 3 ใน 4 อย่างไม่น่าเชื่อ
ในแต่ละวันเราต้องดื่มน้ำ (สะอาด) มาก ๆ อย่างพอเพียงขณะเดียวกันก็มีการขับถ่ายและระบายน้ำ (เสีย) ออกจากร่างกายด้วยเช่นกัน
ดังนั้น เมื่อเราไม่สบายแพทย์จึงต้องให้เรา (นางพยาบาล) บันทึกปริมาตรน้ำที่ดื่มและน้ำที่ขับถ่าย (น้ำปัสสาวะ) ทุกวันเป็นซีซี (cc) ที่แทนลูกบาศก์เซนติเมตร
อ้อ ถ้าร่างกายเสียน้ำมากแพทย์จะให้น้ำเกลือเพื่อชดเชย โดยให้เรามองหยดน้ำทีละหยด ๆ (ถ้ามองดูได้) จนหลับไป ทั้งนี้กว่าจะหมดแต่ละขวดก็นานโขอยู่ (หลาย ๆ ชั่วโมง)
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้เขียนต้องการบอกโดยตรง ณ ที่นี้เป็นดังนี้
น้ำเป็นสื่อนำไฟฟ้า (กระแสสลับหรือกระแสไฟฟ้าบ้าน) ที่ดีอย่างยิ่ง
สมบัติที่ดีอย่างยิ่งประการนี้ของน้ำนี่แหละที่เป็นข้อเสียอย่างมากโดยเป็นอันตรายต่อเราถึงตายทีเดียว
อนึ่ง โดยทั่วไปมักได้ยินเช่นนี้มาก่อน แต่ก็อาจจะขาดความระวังได้ จึงขอเตือนด้วยความปราถนาดี
ทั้ง ๆ ที่เราก็ใช้น้ำดับไฟ (ไหม้) ตามปกติ ยกเว้นกรณีที่มีแก๊สและสารเคมีมาเกี่ยวข้อง
เท่าที่กล่าวมาโดยสังเขปนี้ผู้เขียนกล่าวเชื่อมโยงคำต่าง ๆ ตามหัวเรื่องนี้ไว้ระดับหนึ่งแล้ว
2. ถ้าเริ่มจากคำว่า “ฟ้า” หรือ “ท้องฟ้า” ก็ให้ความสดชื่นแก่เรายามที่เรามองดูท้องฟ้าสีครามยามแดดอ่อนและยามค่ำคืนที่มีดวงดาวพราวสะพรั่งระยิบระยับจับตา
อนึ่ง เรามักกล่าวกันดังนี้ “ฝนตก (หล่น) มาจากฟ้าพาให้ชุ่มฉ่ำใจ”
ยามใดที่น้ำแล้งเราก็ท้อแท้ โดยเกรงว่าจะขาดแคลนน้ำ
ครั้นฝนตกหนักมากอย่างปีนี้ (พ.ศ. 2553) คนไทยทุกคนคงจำกันมิรู้ลืมว่า “น้ำฝนหลากทั่วทุกภาคของประเทศและก่อเกิดความเสียหายที่รุนแรงอย่างยิ่ง”
ดังนั้น “จึงอยากให้น้ำท่วมที่รุนแรงในภาคต่าง ๆ ของประเทศนี้ ณ ขณะนี้จงพ่ายแพ้แก่น้ำใจของคนไทยโดยไม่มีใครคำนึงว่าใครสีใดสีหนึ่งมาก่อน ทั้งนี้เรา คือ คนไทยที่มีสีเลือดของความเป็นไททั้งสิ้น”
อนึ่ง ผู้เขียนเรียบเรียงเรื่องนี้ขึ้นอย่างเรียบง่ายโดยปรารถนา 3 ประการดังนี้
ก. ความสามัคคีเป็นหนึ่งของคนไทยทั้งประเทศจงเป็นนิรันดร
ข. สิ่งใดให้คุณอนันต์สิ่งนั้นก็ให้โทษมหันต์
ค. น้ำกับไฟฟ้ากระแสสลับ (ไฟฟ้าบ้าน) อย่าให้เข้าใกล้กันเพราะอันตรายถึงชีวิต
รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี

sompongsej@yahoo.com
2 พฤศจิกายน 2553

มาตรกำลังไฟฟ้าอีกครั้ง

Oct 28, 2010 by     Comments Off on มาตรกำลังไฟฟ้าอีกครั้ง    Posted under: Poems, Uncategorized

มาตรกำลังไฟฟ้าอีกสักครั้ง
อันรูปนี้ที่เน้นเห็นสิ่งใด
ใครบอกได้ในสิ่งนี้ที่สงสัย
ความถูกต้องสอดคล้องกันอันเป็นไป
ดังที่ใช้หน่วยนั้นฉันยังงง

ผู้เขียนได้กล่าวถึงหน่วยของพลังงานไฟฟ้า 1 หน่วย คือ 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
มาตรตัวนี้ที่ใช้นี้จึงควรเป็นมาตรกิโลวัตต์ชั่วโมง (Kilowatt-Hour Meter) ตัวหนึ่ง
ทั้งนี้จากรูปนี้ คือ มาตรวัตต์ชั่วโมง (Watt-Hour Meter) ตัวหนึ่งโดยมีคำที่ซ่อนไว้ คือ rev/kWh ผู้อ่านลองมองหาดูซิ
ผู้เขียนสงสัยสิ่งนี้มานานแล้ว แต่ไม่มีโอกาสสื่อให้คนอื่น ๆ ได้รับรู้ดังเช่นครั้งนี้
อนึ่ง ผู้อ่านเคยได้รับรู้อีกอย่างหนึ่งเหมือนกับผู้เขียนหรือไม่ดังนี้
โดยปกติบ้านเล็ก ๆ หลังหนึ่งใช้มาตรไฟฟ้า 5 แอมแปร์ตัวหนึ่งที่เป็นมาตรขนาดเริ่มต้น อันเนื่องจากบ้านหลังเล็ก ๆ ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่มาก
อย่างไรก็ตาม มาตรไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัยก็จะเพิ่มเป็น 15 แอมแปร์หรือสูงกว่านี้ได้
สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนรู้สึกแปลกใจมีดังนี้
ผู้เขียนได้รับการบอกกล่าวมาว่า “มาตรไฟฟ้าแต่ละตัวจะทนกระแสไฟฟ้าประมาณ 3 เท่าของค่าที่ระบุไว้นั้น” เช่น
มาตรไฟฟ้า 5 แอมแปร์ตัวหนึ่งทนกระแสไฟฟ้าได้ถึง 15 แอมแปร์
และมาตรไฟฟ้า 15 แอมแปร์อีกตัวหนึ่งทนกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 45 แอมแปร์
ถ้าเป็นจริงเช่นที่กล่าวผู้ที่เกี่ยวข้องควรระบุให้ตรงตามที่เป็นจริงน่าจะเหมาะสมกว่า
อนึ่ง จะช่วยให้ผู้ใช้ได้ตระหนักถึงการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและการสูญเสียที่ควบคู่ไปกับความปลอดภัยด้วย
ผู้เขียนใคร่ขอให้ผู้อ่านทุกคนสนใจมาตรกำลังไฟฟ้าตัวหนึ่งที่ใช้อยู่ด้วย
ช่วงสุดท้ายของเรื่องนี้ผู้เขียนใคร่เสนอแนะดังนี้
1. สำรวจกำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดในบ้าน
ทั้งนี้ผู้อ่านจะเห็นได้โดยง่ายดังนี้
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดระบุค่าของปริมาณที่เกี่ยวข้อง 3 ตัว คือ
ก. ความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับ 50 เฮิรตซ์ (Hz)
ข. กำลังไฟฟ้า เช่น 750 วัตต์ (W)
ค. ความต่างศักย์ไฟฟ้า 220 โวลต์ (V)
2. รวมตัวเลขกำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเข้าด้วยกัน
สมมติ คือ 2,200 วัตต์
3. ในกรณีที่ผู้อ่านคนหนึ่งใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดพร้อมกันจะสามารถหากระแสไฟฟ้า ณ ขณะนั้นที่เป็นกระแสไฟฟ้าสูงสุดได้ดังนี้
กระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์เป็นดังนี้
เท่ากับอัตราส่วนของกำลังไฟฟ้าเป็นวัตต์กับความต่างศักย์ไฟฟ้าเป็นโวลต์
ดังนั้น กระแสไฟฟ้าจากกำลังไฟฟ้าที่ใช้ตามที่สมมติเป็นดังนี้
I =2,200/220 = 10 แอมแปร์
กระแสไฟฟ้าสูงสุด คือ 10 แอมแปร์นั้นยังอยู่ในวิสัยที่มาตรไฟฟ้า 5 แอมแปร์ตัวหนึ่งยังทนได้
อย่างไรก็ตาม ผู้อ่านที่ไม่ประมาทและอยู่ในฐานะที่จะเปลี่ยนมาตรกำลังไฟฟ้าตัวที่ทนกระแสได้มากขึ้นผู้เขียนเสนอแนะว่า “น่าจะเลือกมาตรไฟฟ้า 15 แอมแปร์ตัวใหม่”
โดยที่ผู้อ่านเองจะรู้สึกสบายใจกว่ามาก
อนึ่ง ผู้อ่านแต่ละคนคิดง่าย ๆ ดังนี้
เมื่อรวมกำลังไฟฟ้าทั้งหมดเป็นวัตต์แล้วก็หารด้วย 220 โวลต์ผู้อ่านจะได้ผลลัพธ์ คือ กระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์ตามที่ต้องการนั้น
ณ ที่นี้ผู้เขียนใคร่เสนอแนะข้อมูลเสริมเป็นความรู้เบื้องต้นทั่วไปดังนี้
1. บางคนนิยมจำความสัมพันธ์อันหนึ่ง ๆ จากหน่วยของปริมาณตัวหนึ่ง ๆ ดังนี้
วัตต์เท่ากับโวลต์ × แอมแปร์
หรือวัตต์เท่ากับโวลต์-แอมแปร์
2. สมมติ กำลังไฟฟ้า คือ P วัตต์
ความต่างศักย์ไฟฟ้า คือ V โวลต์
และกระแสไฟฟ้า คือ I แอมแปร์
ความสัมพันธ์เบื้องต้นอันหนึ่งเป็นดังนี้
        P = VI วัตต์
และ I = P/V แอมแปร์
กระแสไฟฟ้าดังกรณีที่สมมตินั้นเป็นดังนี้
I = P/V = 2,200/220 =10 แอมแปร์
อนึ่ง 1 แอมแปร์เท่ากับ 1,000 มิลลิแอมแปร์
สาระดังกล่าวนี้เป็นสาระง่าย ๆ ทางวิชาการผู้เขียนจึงต้องขออภัยต่อผู้รู้ทั้งหลายไว้ด้วย
ทั้งนี้ผู้เขียนปรารถนาต้องการสื่อให้สังคมทั่วไปได้รับรู้ไว้เป็นความรู้พื้นฐานเท่านั้น
รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
28 ตุลาคม 2553

เตาไมโครเวฟในเบื้องต้น

Sep 28, 2010 by     Comments Off on เตาไมโครเวฟในเบื้องต้น    Posted under: Poems, Uncategorized

เตาไมโครเวฟในเบื้องต้น

เตาอย่างนี้มีใช้เมื่อไม่นาน
หากหลายบ้านขานตอบชอบเหลือหลาย
ความนิยมสมใจกันนั้นทั่วไป
หลากผู้ใช้ไขว่คว้ามาสู่ตน

รู้หรือไม่ใจฉันนั้นอยากเล่า
ใคร่บอกกล่าวรู้ไว้ไม่สับสน
หากระวังต่างรู้ไว้ไร้กังวล
เราทุกคนสนใจขยายความ

ความต่างศักย์เป็นโวลต์นี้ที่จะบอก
ไม่ย้อนยอกสูงนักหากสอบถาม
กระแสนั้นนั่นสูงด้วยช่วยติดตาม
ในเนื้อความตามที่กล่าวบอกเล่ากัน

สายดินนี้มีไว้ใคร่ต้องทำ
ฉันเฝ้าย้ำทำไว้ใจสุขสันต์
ไม่ลำบากยากกระไรใส่ใจกัน
สักหนึ่งอันขั้วดินนี้ที่บ้านใด

อันถ้วยชามยามใส่ในเตานั่น
เหมาะสมกันฉันเน้นเป็นไฉน
สีเงินทองต้องห้ามกันนั้นปะไร
ต้องใส่ใจข้อความนี้ที่กล่าวมา

ใช้ทุกครั้งตั้งมั่นดีมีสิ่งรอง
อีกทั้งต้องปิดฝาครอบชอบดีหนา
ต้องอยู่ห่างเอาไว้ได้รู้มา
รังสีฝ่ามาหาเราเข้าสู่กาย

อันตรายทายทักไว้ในรอบด้าน
เรานั้นต้านทานไว้นี้มีมากหลาย
ภัยหลากอย่างต่างมีที่เป็นไป
ไม่เห็นได้เกิดไม่ในพริบตา

หากสะสมบ่มเอาไว้ในตัวเรา
ความโง่เขลาเรารับไว้คล้ายสรรหา
นานวันเข้าภัยมากมายในกายา
เราถึงคราสิ้นชีพหนอรอความตาย

ด้วยความปรารถนาดี

รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

มาตรกำลังไฟฟ้า (Wattmeter)

Sep 21, 2010 by     1 Comment     Posted under: Poems, Uncategorized

 

มาตรกำลังไฟฟ้าหรือวัตต์มิเตอร์ (Wattmeter)

มาตรไฟฟ้าตัวนี้ที่มองเห็น
บอกประเด็นเน้นสิ่งใดให้ศึกษา
หน้าบ้านฉันเห็นกันนานวันมา
รู้ไหมว่าสำคัญอันฉันใด

อย่างน้อยนั้นฉันรู้ดีที่มาตรนี้
ตัวบ่งชี้กระไรใช้ไฟฟ้า
ต้องจ่ายเงินหาเพลินไม่ได้แจ้งมา
เอือมระอาค่าไฟนี้ที่สิ้นเปลือง

มาตรกำลังไฟฟ้าหรือวัตต์มิเตอร์ (Wattmeter) มีความหมายดังนี้
อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่สื่อถึงกำลังไฟฟ้าและสะท้อนไปสู่พลังงานไฟฟ้าที่เราใช้กัน
ทั้งนี้ 1 หน่วยหรือ 1 ยูนิต คือ พลังงานไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
อนึ่ง พลังงานไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมงมีความหมายดังนี้
กล่าวคือ พลังงานไฟฟ้าที่คิดจากกำลังไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

พลังงานไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และช่วงเวลาสัมพันธ์กันดังนี้

กล่าวคือ พลังานไฟฟ้าเท่ากับผลคูณของกำลังไฟฟ้ากับช่วงเวลา

อนึ่ง ผู้อ่านบางคนอาจจะสนใจความสัมพันธ์อันหนึ่งที่อยู่ในรูปของสัญลักษณ์จึงจะขอแสดงประกอบไว้ด้วยดังนี้
สมมติ กำลังไฟฟ้า คือ P วัตต์
ช่วงเวลาที่ใช้ไฟฟ้า คือ t วินาที
และพลังงานไฟฟ้า คือ W จูล
ความสัมพันธ์อันหนึ่งเป็นดังนี้
กล่าวคือ W=Pt จูลหรือวัตต์-วินาที

กิโลวัตต์และวัตต์สัมพันธ์กันดังนี้
1 กิโลวัตต์เท่ากับ 1,000 วัตต์
ช่วงเวลาเป็นชั่วโมงสัมพันธ์กับวินาทีดังนี้
1 ชั่วโมงเท่ากับ 3,600 วินาที
ดังนั้น พลังงานไฟฟ้า 1 หน่วยหรือ 1 ยูนิตเป็นดังนี้
1 หน่วยหรือ 1 ยูนิตเท่ากับ 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
เท่ากับ 1,000 × 3,600 วัตต์-วินาทีหรือจูล
เท่ากับ 3,600,000 วัตต์-วินาทีหรือจูล
เท่ากับ 3.6 ล้านวัตต์-วินาทีหรือจูล

ดังนั้น จำนวนเลขที่มากเช่นนี้ผู้อ่านอาจจะตกใจมากอย่างแน่นอน

ผู้อ่านคนใดคนหนึ่งลองคิดพลังงานไฟฟ้าในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าดังนี้
ถ้าผู้อ่านคนหนึ่งใช้เตารีดไฟฟ้า 1,000 วัตต์ 1 อันเป็นเวลานาน 1 ชั่วโมงผู้อ่านคนนี้ย่อมใช้พลังงานไฟฟ้าดังนี้
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้เท่ากับ 1,000 × 1 วัตต์-ชั่วโมง
เท่ากับ 1 × 1 คือ 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
เท่ากับ 3.6 ล้านวัตต์-วินาทีหรือจูล
ตอนนี้ผู้อ่านก็ต้องตกใจอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกัน
ดังนั้น ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านทุกคนสำรวจกำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดในบ้านของทุกคนนั้นแล้วคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละเดือนโดยประมาณ

ปรารถนาดี

รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com