Tagged with " E-M Waves"

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Nov 26, 2010 by     Comments Off on คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า    Posted under: Physics, Poems, Uncategorized

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

หากปิดหูปิดตาว่าไม่รู้
ลองคิดดูรู้มาว่ามากหลาย
รู้หลายอย่างต่างไปใคร่มากมาย
อย่าเพิ่งหน่ายได้รู้เพิ่มคล้ายเติมแรง
รู้ทุกคนสนใจหรือไม่นั้น
สุริยันตะวันนี้ที่ส่องแสง
เช้ามาเยือนแล้วเคลื่อนไปได้สำแดง
คราส่องแสงแรงกล้าว่ากระไร
อันแสงนั้นรู้กันดีมีประโยชน์
หากมีโทษโจษกันนั่นไฉน
ผิวไหม้เหี้ยมเกรียมนั้นนั่นกระไร
เซลล์ผิวหน่ายตายไปได้เช่นกัน
แสงนี้หรือคือส่วนน้อยค่อยรับรู้
ฉันนำสู่รู้มากอย่างต่างสุขสันต์
วิทยุสู่ผู้ฟังดั่งรู้กัน
อีกคลื่นนั้นนั่นทีวีที่คุ้นเคย
หากเป็นคลื่นระรื่นหูรู้ให้ชัด
โทรทัศน์จัดกล่าวไว้คล้ายเฉลย
คลื่นไมโครโอ่ไว้บ้างเหมือนอย่างเคย
ไม่ละเลยเอ่ยรังสีที่ใต้แดง
ถึงคลื่นนี้มีกล่าวไว้ใคร่คุ้นเคย
ดังได้เอ่ยเฉลยมาว่าคือแสง
โอกาสหน้าคราใดใคร่สำแดง
แลใคร่แจ้งแถลงไว้คล้ายกระจาย
เหนือม่วงหรือคือรังสีที่ปัจเจก
รังสีเอกซ์เฉกเช่นเน้นสหาย
แกมมานี้ที่อีกอย่างต่างมากมาย
หากสุดท้ายในตอนนี้ที่คะนึง
ในส่วนนี้ใคร่ชี้ไว้ให้รู้กัน
ความสัมพันธ์อันหนึ่งนี้ที่กล่าวถึง
ไม่ยุ่งยากหากรู้ไว้ไม่บึ้งตึง
ยามกล่าวถึงจึงรู้ว่าน่าควรจำ

ณ ที่นี้ใคร่ขอกล่าวถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามความถี่โดยสังเขปดังนี้
1. คลื่นโทรทัศน์วิทยุ
2. คลื่นไมโคร
3. รังสีใต้แดง
4. แสง
5. รังสีเหนือม่วง
6. รังสีเอกซ์
7. รังสีแกมมา

อนึ่ง ใคร่ขอเสริมสาระที่เกี่ยวข้องสาระหนึ่ง ๆ ดังนี้
ความยาวคลื่น คือ ความยาวของ 1 ลูกคลื่นมีหน่วยเป็นเมตร
ความถี่คลื่น คือ จำนวนลูกคลื่นต่อวินาทีหรือครั้งต่อวินาที
ทั้งนี้หน่วยที่นิยมใช้กัน คือ เฮิรตซ์ (Hz)
อัตราเร็วคลื่น คือ ระยะทางซึ่งคลื่นเคลื่อนที่หรือแผ่ออกไปใน 1 วินาที
ทั้งนี้อัตราเร็วคลื่นมีหน่วย คือ เมตรต่อวินาที
อนึ่ง อัตราเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในปริภูมิอิสระหรือในอากาศมีค่าดังนี้
ประมาณ 300 ล้านเมตรต่อวินาทีซึ่งประมาณ 1 ล้านเท่าของอัตราเร็วเสียงในอากาศ ณ อุณหภูมิปกติ

ความสัมพันธ์หลักอันหนึ่งเป็นดังนี้
“อัตราเร็วคลื่นเท่ากับผลคูณของความถี่คลื่นกับความยาวคลื่น”

สมมติ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งหนึ่งออกอากาศ ณ ความถี่ 100 เมกะเฮิรตซ์
คลื่นวิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนั้นมีความยาวคลื่นประมาณเท่าใด
ตอบ ประมาณ 3 เมตร

ข้อเสนอแนะ
ถ้าผู้อ่านคนใดคนหนึ่งเป็นนักเรียนควรพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้
1. ใช้ความสัมพันธ์อันดังกล่าวในรูปแบบแบบหนึ่งของสัญลักษณ์ของปริมาณตัวหนึ่ง ๆ
2. คำนวณเพื่อทดสอบคำตอบนั้น

รศ.สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
26 พฤศจิกายน 2553

คลื่นไมโครรู้ไว้ได้ความรู้

Nov 25, 2010 by     Comments Off on คลื่นไมโครรู้ไว้ได้ความรู้    Posted under: Physics, Poems, Uncategorized

คลื่นไมโครรู้ไว้ได้ความรู้

ไมโครนี้มีความหมายคล้ายเป็นจุล
คงไม่คุ้นจุลนี้ที่เล็กน้อย
คลื่นไมโครคุยไว้ใคร่หวังคอย
รอสักหน่อยค่อยรู้กันฉันบรรยาย
สเปกตรัมคำนี้ที่ยกมา
ปรารถนาว่าไว้ยังไม่สาย
ของสิ่งใดใคร่กล่าวนี้ที่บรรยาย
เหมือนท้าทายให้ติดตามเนื้อความกัน
ดวงอาทิตย์คิดหรือไม่หาใครรู้
ส่งแสงสู่โลกไซร้ได้สุขสันต์
พลังงานผลาญไปใคร่รู้กัน
สุริยันผันมาว่ากระไร
คลื่นแม่เหล็กคลื่นอื่นใดคลื่นไฟฟ้า
คลื่นนานาว่ากันนั่นไฉน
ขอตัดตอนกล่าวก่อนตอนนี้ไง
คลื่นนี้ไซร้คลื่นไมโครว่าโก้กัน
คลื่นวิทยุระบุไว้ในนามร่วม
อีกทั้งรวมคลื่นที่มีสีสัน
โทรทัศน์จัดไว้ด้วยช่วยรู้กัน
ทั้งคลื่นสั้นคลื่นยาวสาวสืบความ
ยูเอชเอฟเสพกันนี้ที่เคยชิน
เคยได้ยินหรือไม่อยากใคร่ถาม
คลื่นเอเอ็มเอฟเอ็มเติมเสริมเนื้อ
ความโปรดติดตามอ่านกันบรรยาย

สมมติ เตาคลื่นไมโครใบหนึ่งให้คลื่นไมโคร ณ ความยาวคลื่นประมาณ 0.12 เมตร
คลื่นไมโครเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง
อัตราเร็วของคลื่นนี้ในอากาศประมาณ 300 ล้านเมตรต่อวินาที
ดังนั้น ความถี่คลื่นจากเตาคลื่นไมโครใบนี้ประมาณ 2.5 เท่าของพันล้านรอบต่อวินาที
ทั้งนี้เราคำนวณได้จากความสัมพันธ์อันหนึ่งดังนี้
“อัตราส่วนระหว่างอัตราเร็วคลื่นและความยาวคลื่นของคลื่นไมโครคลื่นดังกล่าว”
(อนึ่ง สำหรับผู้ที่เรียนโดยตรงสามารถใช้ความสัมพันธ์อันหนึ่งได้โดยง่าย)
ทั้งนี้คลื่นไมโครหรือไมโครเวฟ คือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง
คลื่นไมโครมีความยาวคลื่นน้อยกว่าของคลื่นวิทยุโทรทัศน์
หากทว่ามากกว่าของรังสีใต้แดงในลักษณะที่คาบเกี่ยวกันบ้าง
อนึ่ง เราสามารถกล่าวในอีกลักษณะหนึ่งได้ดังนี้
คลื่นไมโครนี้มีความถี่คลื่นมากกว่าของคลื่นวิทยุโทรทัศน์
หากทว่าน้อยกว่าของรังสีใต้แดงในลักษณะที่คาบเกี่ยวกันด้วยเช่นกัน
ด้วยเหตุนี้ เพื่อง่ายแก่การจำเราจึงจะกล่าวเสริมไว้ดังนี้
คลื่นไมโครอยู่ระหว่างคลื่นวิทยุโทรทัศน์และรังสีใต้แดง
อนึ่ง ทางวิชาการในบางที่อาจจะกล่าวไว้รวม ๆ กันดังนี้
คลื่นวิทยุเป็นกลุ่มหนึ่งของคลื่นชนิดต่าง ๆ ดังนี้
คลื่นไมโคร คลื่นโทรทัศน์ยูเอชเอฟ คลื่นวิทยุวีเอชเอฟ และคลื่นวิทยุทั้งคลื่นสั้น คลื่นปานกลาง และคลื่นยาว
อย่างไรก็ตาม ส่วนนี้เกินความจำเป็นของผู้อ่านโดยทั่วไป
ผู้เขียนใคร่ขอกล่าวย้ำไว้ตอนท้ายของเรื่องนี้ดังนี้
คลื่นไมโครที่เรากล่าวนี้มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วงมิลลิเมตรถึงช่วงของหลักสิบเซนติเมตร
อย่างไรก็ตาม เรากล่าวแต่เพียงโดยประมาณเท่านั้น
รศ.สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
25 พฤศจิกายน 2553