Tagged with " Newton’s laws"

กฎของนิวตันกฎหนึ่งตอนที่ 2

Sep 6, 2010 by     1 Comment     Posted under: Mechanics, Uncategorized

ทบทวนฟิสิกส์ ม. 4 เรื่องมวล แรง และกฎการคลื่อนที่
รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompomgsej@yahoo.com
http://genphysics.wordpress.com/

ปัญหา 8 g (อักษรตัวจี) เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนอะไร มีค่าและมีหน่วยอย่างไร
ปัญหา 9 ค่า 1 กิโลกรัมและ 1 นิวตันปรียบเทียบกันอย่างไร
ปัญหา 10 สมมติ เรากล่าวถึงแรงต่างชนิดกัน 2 แรงดังนี้
1. แรงภายนอกแรงหนึ่ง
2. แรงภายในแรงหนึ่ง
ทั้งนี้ปรากฏความจริงประการหนึ่งดังนี้
กล่าวคือ แรง 2 ชนิดนี้ต่างมีผลต่อสภาวะการเคลื่อนที่ของวัตถุก้อนหนึ่งที่แรงแต่ละชนิดนั้นกระทำ
สาระนี้ถูกหรือผิด เพราะเหตุใด
ปัญหา 11 ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องอันหนึ่งสำหรับมวลของวัตถุก้อนหนึ่ง ความโน้มถ่วงของโลกและน้ำหนักของวัตถุก้อนนี้เป็นอย่างไร
ปัญหา 12 โดยทั่วไปเราจะกล่าวกันดังนี้
กล่าวคือ แรงกิริยาแรงหนึ่งเท่ากับแรงปฏิกิริยาอีกแรงหนึ่ง
ทั้งนี้เป็นแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาคู่แรงคู่หนึ่ง
สาระนี้ถูกหรือผิด เพราะเหตุใด
ปัญหา 13 สมมติ วัตถุก้อนหนึ่งกำลังกลิ้งลงเนินเนินหนึ่ง
เมื่อเราต้องการออกแรงน้อยสุดแรงหนึ่งเพื่อต้านต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุก้อนนั้นจะต้องออกในลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด
ปัญหา 14 สมมติ วัตถุมวล 10 กิโลกรัมก้อนหนึ่งเลื่อนลงตามพื้นเอียงเกลี้ยงมุม 30 องศาแห่งหนึ่ง ณ บริเวณที่มีขนาดความโน้มถ่วงของโลก 9.8 เมตรต่อ (วินาที)2
จงหาขนาดแรงน้อยสุดแรงหนึ่งที่ทำให้วัตถุก้อนนี้มีสมดุลต่อการเลื่อนที่
ตอบ ประมาณ 49 นิวตัน

อาจารย์อยากให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตัวเองให้มากสุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้จะได้สอดคล้องกับที่กล่าวว่า “เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” มิฉะนั้น ก็ไม่พ้นวิธีที่ต้องนั่งจ้องและจดตามที่ปรากฎทางจอทีวีเท่านั้น

เฉลยกฎของนิวตันกฎหนึ่งตอนที่ 1 โดยสรุป

Sep 5, 2010 by     Comments Off on เฉลยกฎของนิวตันกฎหนึ่งตอนที่ 1 โดยสรุป    Posted under: Mechanics, Uncategorized

เฉลยกฎของนิวตันกฎหนึ่งตอนที่ 1 โดยสรุป
รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompomgsej@yahoo.com
http://genphysics.wordpress.com/

ปัญหา 1 พลศาสตร์คืออะไร
เฉลย เป็นแขนงหนึ่งในส่วนของกลศาสตร์ที่ต้องการรู้สาเหตุของการเคลื่อนที่
ปัญหา 2 มวลของวัตถุก้อนหนึ่ง ๆ ทางฟิสิกส์นิยมกล่าวถึงในลักษณะอย่างไร
เฉลย มวลอิเนอร์เชียและมวลโน้มถ่วง
ปัญหา 3 มวลและน้ำหนักของวัถุก้อนหนึ่งต่างกันอย่างไร
เฉลย มวลเป็นปริมาณสเกลาร์ตัวหนึ่ง ส่วนน้ำหนักเป็นปริมาณเวกเตอร์ตัวหนึ่ง
(ทั้งนี้มีความสัมพันธ์กันด้วย อนึ่ง เป็นสาระที่เรากล่าวกันอย่างผิด ๆ เสมอ)
ปัญหา 4 ทองคำ 1 บาทที่เป็นหน่วยตามวิธีประเพณีมีความหมายที่ถูกต้องทางฟิสิกส์อย่างไร
เฉลย มวล 15 กรัม (คงต้องงงกันอย่างแน่นอน)
ปัญหา 5 แรงสุทธิแรงหนึ่งมีความหมายอย่างไร
เฉลย แรงเดี่ยวแรงหนึ่งของแรงต่าง ๆ ชุดหนึ่ง (หลายแรง)
ปัญหา 6 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎหนึ่งเป็นกฎเพื่อจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับอะไร
เฉลย พิจารณาสภาวะ สาเหตุ และผลการเคลื่อนที่ของวัตถุก้อนหนึ่ง ๆ
6.1 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎดังกล่าวจำแนกออกเป็นอย่างไร
เฉลย 3 ข้อ
6.2 กฎข้อใดกฎหนึ่งที่จัดได้ว่า เป็นกรณีพิเศษของกฎอีกข้อหนึ่งกฎหนึ่ง
เฉลย กฎข้อ 1 กฎหนึ่งจัดได้ว่า เป็นกรณีพิเศษของกฎข้อ 2 อีกกฎหนึ่ง
6.3 ในการคำนวณเราใช้กฎข้อใดกฎหนึ่งมากเป็นพิเศษจนถือว่า เป็นกฎหลักกฎหนึ่ง
เฉลย กฎข้อ 2 กฎหนึ่ง
6.4 กฎข้อใดกฎหนึ่งของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎนี้ที่กล่าวกันอย่างผิด ๆ เสมอ
เฉลย กฎข้อ 3 กฎหนึ่ง
“แรงกิริยาเท่ากับ (-) แรงปฏิกิริยา” (โดยที่มีเครื่องหมายลบกำกับด้วย)
ปัญหา 7 ตามปกติการศึกษาในระดับนี้เราถือว่า มวลของวัตถุก้อนหนึ่งคงตัว
เมื่อวัตถุก้อนหนึ่งเคลื่อนที่เร็วมาก ๆ มวลของวัตถุก้อนนี้จะเพิ่มนักเรียนมีความรู้อย่างไร
เฉลย มวลของวัตถุก้อนนี้จะเพิ่มจนมีค่าเข้าสู่อนันต์

กลอนกฎของนิวตันข้อ 3 กฎหนึ่ง

Sep 5, 2010 by     Comments Off on กลอนกฎของนิวตันข้อ 3 กฎหนึ่ง    Posted under: Mechanics, Uncategorized

เมื่อกล่าวที่กิริยามากระทำ
เกิดกลับลำนำพาว่าแรงไหน
อันปฏิกิริยามาตอบไง
ทิศทางไซร้ได้โต้ตอบเห็นชอบตาม

สองแรงขัดขนาดไหนใคร่เท่ากัน
แต่ฉับพลันเปลี่ยนไปอยากใคร่ถาม
ทิศทางนั้นตรงกันข้ามตามใจความ
จบใจความสามข้อนี้ที่ครบครัน

ทั้งนี้นักเรียนควรอ่านให้ครบทั้ง 3 ข้อในลักษณะที่เชื่อมโยงกัน
อนึ่ง อาจารย์ขอบอกว่า นี่เป็นกลอนของสาระทางฟิสิกส์ที่ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะให้ดีเด่นเชิงกลอนแต่ประการใด จึงขอให้สนใจที่สาระเป็นสำคัญ โดยหวังว่า อาจจะช่วยให้จำได้บ้าง

รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

กลอนกฎของนิวตันข้อ 2 กฎหนึ่ง

Sep 4, 2010 by     Comments Off on กลอนกฎของนิวตันข้อ 2 กฎหนึ่ง    Posted under: Mechanics, Uncategorized

กฎข้อสองพ้องนี้ต้องมีแรง
คล้ายกับแย้งแฝงไว้ให้คิดเสริม
วัตถุนี้เคลื่อนที่จากที่เดิม
สิ่งที่เพิ่มเติมตามความเร่งมา

ความเร่งนี้มีทิศทางอย่างแรงนั้น
เมื่อคูณกันกับมวลชวนสรรหา
เหตุผลนี้ที่รู้กันอันที่มา
แรงนี่หวาข้าฯบอกน้องข้อสองไง

อนึ่ง ผู้อ่านที่เพิ่งอ่านบทกลอนของตอนนี้ควรที่จะอ่านตอนก่อน ๆ ที่สอดคล้องกันด้วย นอกจากนี้ สำหรับนักเรียนนั้นควรอ่านสาระทางฟิสิกส์ที่กล่าวประกอบกันนั้นด้วยเช่นกัน

ด้วยความปรารถนาดี

รศ. สมพงษ์ ใจดี

กลอนกฎของนิวตัน ข้อ 1 กฎหนึ่ง

Sep 3, 2010 by     Comments Off on กลอนกฎของนิวตัน ข้อ 1 กฎหนึ่ง    Posted under: Mechanics, Uncategorized

กฎสำคัญกฎนิวตันฉันกล่าวถึง
เป็นกฎหนึ่งพึงกล่าวตามสามนื้อหา
ข้อหนึ่งไซร้ไร้แรงนอกบอกกันมา
ให้รู้ว่าวัตถุนั้นบรรลุคง

ถ้าวัตถุอยู่นิ่งคงนิ่งอยู่
สภาพรู้อยู่ยงตรงประสงค์
ถ้าเคลื่อนไปก็เลื่อนไซร้ในเส้นตรง
ความเร็วคงดำรงไว้ได้เหมือนเดิม

รศ. สมพงษ์ ใจดี
ขอให้นักเรียนได้พยายามศึกษาฟิสิกส์อย่างจริงใจ ถึงแม้ว่า ยอมรับกันว่า ฟิสิกส์นั้นยาก แต่ก็ต้องไม่เกินความสามารถอย่างแน่นอน
ติดต่ออาจารย์ได้เสมอทั้งทางเว็บไซต์นี้และที่ทางอีเมล์ดังนี้

sompongsej@yahoo.com

กฎของนิวตันกฎหนึ่งตอนที่ 1

Sep 2, 2010 by     Comments Off on กฎของนิวตันกฎหนึ่งตอนที่ 1    Posted under: Mechanics, Uncategorized

ทบทวนฟิสิกส์ ม. 4 เรื่องมวล แรง และกฎการคลื่อนที่
รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompomgsej@yahoo.com
http://genphysics.wordpress.com/

ปัญหา 1 พลศาสตร์ คืออะไร
ปัญหา 2 มวล ของวัตถุก้อนหนึ่ง ๆ ทางฟิสิกส์นิยมกล่าวถึงในลักษณะอย่างไร
ปัญหา 3 มวลและน้ำหนัก ของวัถุก้อนหนึ่งต่างกันอย่างไร
ปัญหา 4 ทองคำ 1 บาทที่เป็นหน่วยตามวิธีประเพณีมีความหมายที่ถูกต้องทางฟิสิกส์อย่างไร
ปัญหา 5 แรงสุทธิแรงหนึ่ง มีความหมายอย่างไร
ปัญหา 6 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎหนึ่ง เป็นกฎเพื่อจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับอะไร
6.1 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎดังกล่าวจำแนกออกเป็นอย่างไร
6.2 กฎข้อใดกฎหนึ่งที่จัดได้ว่า เป็นกรณีพิเศษของกฎอีกข้อหนึ่งกฎหนึ่ง
6.3 ในการคำนวณเราใช้กฎข้อใดกฎหนึ่งมากเป็นพิเศษจนถือว่า เป็นกฎหลักกฎหนึ่ง
6.4 กฎข้อใดกฎหนึ่งของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎนี้ที่กล่าวกันอย่างผิด ๆ เสมอ
อนึ่ง นักเรียนกล่าวถึงกฎข้อนี้กฎหนึ่งอย่างถูกต้องอย่างไร
ปัญหา 7 ตามปกติการศึกษาในระดับนี้เราถือว่า มวลของวัตถุก้อนหนึ่งคงตัว
เมื่อวัตถุก้อนหนึ่งเคลื่อนที่เร็วมาก ๆ มวลของวัตถุก้อนนี้จะเพิ่มผู้อ่านมีความรู้อย่างไร
ถ้าวัตถุก้อนนี้เคลื่อนที่เร็วมากเข้าสู่อัตราเร็วแสงในปริภูมิอิสระ ณ แห่งหนึ่งมวลของวัตถุก้อนดังกล่าวมีค่าเข้าสู่ค่าอะไร
อนึ่ง ผู้อ่านรู้ถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องอันหนึ่งหรือไม่
อีกทั้งสามารถแสดงกราฟรูปหนึ่งของความสัมพันธ์อันดังกล่าวอย่างไร