Tagged with " poems,Nuclear Physics,X-rays"

เฉลยกฎของนิวตันกฎหนึ่งตอนที่ 2 โดยสรุป

Sep 7, 2010 by     Comments Off on เฉลยกฎของนิวตันกฎหนึ่งตอนที่ 2 โดยสรุป    Posted under: Mechanics, Uncategorized

ทบทวนฟิสิกส์ ม. 4 เรื่องมวล แรง และกฎการคลื่อนที่
รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompomgsej@yahoo.com
http://genphysics.wordpress.com/

ปัญหา 8 g (อักษรตัวจี) เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนอะไร มีค่าและมีหน่วยอย่างไร
เฉลย ขนาดความโน้มถ่วงของโลกที่มีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อ (วินาที)2
ปัญหา 9 ค่า 1 กิโลกรัมและค่า 1 นิวตันเปรียบเทียบกันอย่างไร
เฉลย เนื่องจากขนาดความโน้มถ่วงของโลก คือ g มีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อ (วินาที)2
สมมติ มวล คือ m มีค่า 1กิโลกรัม
ขนาดน้ำหนัก คือ w มีค่าประมาณ 9.8 นิวตัน
ดังนั้น ค่า 1 กิโลกรัมมีค่ามากกว่าค่า 1 นิวตัน
ปัญหา 10 สมมติ เรากล่าวถึงแรงต่างชนิดกัน 2 แรงดังนี้
1. แรงภายนอกแรงหนึ่ง (An external force)
2. แรงภายในแรงหนึ่ง (An internal force)
ทั้งนี้ปรากฏความจริงประการหนึ่งดังนี้
กล่าวคือ แรง 2 ชนิดนี้ต่างมีผลต่อสภาวะการเคลื่อนที่ของวัตถุก้อนหนึ่งที่แรงแต่ละชนิดนั้นกระทำ
สาระนี้ถูกหรือผิด เพราะเหตุใด
เฉลย ผิด
เหตุผล แรงภายนอกแรงหนึ่งเท่านั้นที่มีผลต่อสภาวะการเคลื่อนที่ของวัตถุก้อนหนึ่งซึ่งแรงภายนอกแรง นี้กระทำ
ปัญหา 11 ความสัมพันธ์อันหนึ่งสำหรับมวลของวัตถุก้อนหนึ่ง ความโน้มถ่วงของโลก และน้ำหนักของวัตถุก้อนนี้เป็นอย่างไร
เฉลย น้ำหนักของวัตถุก้อนหนึ่งเท่ากับผลคูณระหว่างมวลของวัตถุก้อนนี้กับความโน้มถ่วงของโลก
ทั้งนี้เราพิจารณาได้โดยตรงจากกฎการเคลื่อนที่ข้อ 2 ของนิวตัน
ปัญหา 12 โดยทั่วไปเราจะกล่าวกันดังนี้
กล่าวคือ แรงกิริยาแรงหนึ่งเท่ากับแรงปฏิกิริยาอีกแรงหนึ่ง
ทั้งนี้เป็นแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาคู่แรงคู่หนึ่ง
สาระนี้ถูกหรือผิด เพราะเหตุใด
เฉลย ผิด
เหตุผล แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาคู่แรงคู่หนึ่งมีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางซึ่งตรงกันข้ามตามแนวเดียวกันแนวหนึ่งและกระทำกับคู่วัตถุคู่หนึ่ง
ปัญหา 13 สมมติ วัตถุก้อนหนึ่งกำลังกลิ้งลงเนินเนินหนึ่ง
เมื่อเราต้องการออกแรงน้อยสุดแรงหนึ่งเพื่อต้านต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุก้อนนั้นจะต้องออกในลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด
เฉลย สวนทางกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุก้อนนั้น
ทั้งนี้แรงแรงหนึ่งที่เราออกแรงนี้จะใช้ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุก้อนนั้นโดยตรงทั้งหมด
ปัญหา 14 สมมติ วัตถุมวล 10 กิโลกรัมก้อนหนึ่งเลื่อนลงตามพื้นเอียงเกลี้ยงมุม 30 องศาแห่งหนึ่ง ณ บริเวณที่มีขนาดความโน้มถ่วงของโลก 9.8 เมตรต่อ (วินาที)2
จงหาขนาดแรงน้อยสุดแรงหนึ่งที่ทำให้วัตถุก้อนนี้มีสมดุลต่อการเลื่อนที่
ตอบ ประมาณ 49 นิวตัน
เฉลย ข้อเสนอแนะ
ปัญหาข้อนี้สามารถคำนวณได้โดยง่าย

อาจารย์อยากให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตัวเองให้มากสุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้จะได้สอดคล้องกับที่กล่าวว่า “เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” มิฉะนั้น ก็ไม่พ้นวิธีที่ต้องนั่งจ้องและจดตามที่ปรากฎทางจอทีวีเท่านั้น

แรงโน้มถ่วง

Sep 7, 2010 by     Comments Off on แรงโน้มถ่วง    Posted under: Mechanics, Uncategorized

วัตถุใดรู้ได้ดีต้องมีมวล
โลกส่งกวนด้วยแรงแฝงไม่เห็น
ทุกเวลาหาใช่แต่แค่เช้าเย็น
แรงนี้เน้นแรงโน้มถ่วงใช่ลวงกัน

แรงโน้มถ่วงผลพวงล่วงรู้ได้
โลกนั่นไซร้ใช่แน่แม้เหมือนฝัน
สนามโน้มถ่วงพ่วงด้วยร่วมช่วยกัน
สามสื่งนั่นสัมพันธ์กันตามตรง

ณ ที่นี้อาจารย์ใคร่กล่าวถึงปริมาณ 3 ตัวที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
มวล ความโน้มถ่วง และแรงโน้มถ่วง
ทั้งนี้ปรากฏว่า ส่วนมากมักสับสนระหว่างความโน้มถ่วงกับสนามโน้มถ่วง
ความสัมพันธ์อันหนึ่งเป็นดังนี้
กล่าวคือ แรงโน้มถ่วงเท่ากับผลคูณระหว่างมวลกับความโน้มถ่วง
เมื่อมวลมีหน่วย คือ กิโลกรัม
ความโน้มถ่วงมีหน่วย คือ เมตรต่อวินาทีต่อวินาที
และแรงโน้มถ่วงมีหน่วย คือ นิวตัน
อนึ่ง ในบางกรณีอาจกล่าวถึงความโน้มถ่วงว่า สนามโน้มถ่วงที่มีหน่วย คือ นิวตันต่อกิโลกรัม
ดังนั้น ณ ที่นี้จึงอยากให้ผู้อ่านรับรู้เกี่ยวกับสนามโน้มถ่วงควบคู่ไปด้วย

ทั้งนี้ตราบใดก็ตามที่ผู้อ่านได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับสนามไฟฟ้าสนามหนึ่ง  ประจุจุดไฟฟ้าตัวหนึ่ง  และแรงไฟฟ้าแรงหนึ่งก็จะสามารถเปรียบเทียบกันได้อย่างสอดคล้องกัน

รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

ความโน้มถ่วงและสนามโน้มถ่วง

Sep 6, 2010 by     Comments Off on ความโน้มถ่วงและสนามโน้มถ่วง    Posted under: Mechanics, Uncategorized

ผลไม้หล่นลงได้ใครก็รู้
คนเป็นครูรู้แน่ต้องคิด
ด้วยเหตุผลกลใดอยู่ในจิต
เชื่อสนิทไม่คิดเลยเฉยกระไร

เมื่อศึกษาหาเหตุเจตน์แจ่มแจ้ง
สนามแฝงแหล่งหล้าหาสงสัย
ความโน้มถ่วงลวงอยู่คู่โลกไง
อย่างนี้ไซร้ผลไม้หล่นได้เลย

อนึ่ง นักเรียนลองคิดเถอะว่า ความรู้ที่ไม่ยากดังที่เรารู้กันอยู่เดี๋ยวนี้ ผลงานนี้ที่ทำให้นิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เรารับรู้อยู่เสมอ ดังนั้น นักเรียนสมัยนี้ควรที่จะคิดค้นในสิ่งใหม่ ๆ อย่าเพียงแต่เรียนตามที่คนอื่น ๆ บอกเท่านั้น อาจารย์เองพบว่า หลาย ๆ อย่างเราเรียนกันอย่างผิด ๆ ตามที่ชาวต่างชาติยัดเยียดให้เรา มาเป็นตัวของเราเอง คิดกันเอง และเชื่อคนไทยด้วยกันอย่างมีเหตุผลกันเถอะ
อนึ่ง ขอร้องบรรดาครูและอาจารย์กรุณาคิดและสอนสิ่งที่ถูกต้องแก่นักเรียน โดยอย่าตามกลุ่มที่มุ่งแต่ทางธุรกิจเป็นสำคัญ
เป็นอาจารย์นั้นเป็นง่ายกว่าเป็นครู
นัยว่า เป็นนักธุรกิจการศึกษากลับง่ายกว่าเป็นอาจารย์ซะอีกแน่ะ

รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

พลังงาน

Sep 6, 2010 by     Comments Off on พลังงาน    Posted under: Mechanics, Uncategorized

พลังงานสิ้นเปลืองเรื่องหนักใจ
ยามใช้ไปคราใดใจผวา
แต่จำใจใคร่ใช้ได้เคยมา
อนิจจาข้าฯ นี้ที่เคยตัว

จึงตั้งใจเปิดใช้ให้พอดี
เฉพาะที่มีอยู่ดูสลัว
อันสิ่งใดไม่จำเป็นเน้นพอตัว
ใช้เพียงชั่วไม่เย็นนักรักพอเพียง

กลอนนี้อยากให้อ่านเพื่อเตือนสติเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างพอดีน่ะ ทั้งนี้จะได้ช่วยให้โลกของเราไม่ร้อนยิ่ง ๆ ขึ้น กว่านี้
สำหรับนักเรียนน่าจะคลุมถึงเรื่องพลังงานไฟฟ้าซึ่งมีหน่วยเป็นจูลและกำลังเป็นวัตต์ จึงน่าจะต้องรู้ว่า จูลและวัตต์สัมพันธ์กันอย่างไรด้วย

รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

กลอนกฎของนิวตันข้อ 3 กฎหนึ่ง

Sep 5, 2010 by     Comments Off on กลอนกฎของนิวตันข้อ 3 กฎหนึ่ง    Posted under: Mechanics, Uncategorized

เมื่อกล่าวที่กิริยามากระทำ
เกิดกลับลำนำพาว่าแรงไหน
อันปฏิกิริยามาตอบไง
ทิศทางไซร้ได้โต้ตอบเห็นชอบตาม

สองแรงขัดขนาดไหนใคร่เท่ากัน
แต่ฉับพลันเปลี่ยนไปอยากใคร่ถาม
ทิศทางนั้นตรงกันข้ามตามใจความ
จบใจความสามข้อนี้ที่ครบครัน

ทั้งนี้นักเรียนควรอ่านให้ครบทั้ง 3 ข้อในลักษณะที่เชื่อมโยงกัน
อนึ่ง อาจารย์ขอบอกว่า นี่เป็นกลอนของสาระทางฟิสิกส์ที่ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะให้ดีเด่นเชิงกลอนแต่ประการใด จึงขอให้สนใจที่สาระเป็นสำคัญ โดยหวังว่า อาจจะช่วยให้จำได้บ้าง

รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

ความเร่ง (Acceleration)

Sep 4, 2010 by     Comments Off on ความเร่ง (Acceleration)    Posted under: Mechanics, Uncategorized

อันความเร่งความเร็วนี้ที่เกี่ยวพัน
อยากรู้กันความเร่งนั้นพลันต้องหา
ความเร็วเพิ่มเติมไว้หนอต่อเวลา
จึงบอกมาครานี้ที่ลงเอย

ความเร่งไซร้ใคร่ชี้ไว้ให้ย้ำที่
เวกเตอร์ซีปริมาณฉันเฉลย
ขอให้จำตามที่ว่าอย่าละเลย
จำจนเคยเอ่ยไว้จะไม่ลืม

ทั้งนี้ความเร่งมีความหมายดังนี้
กล่าวคือ อัตราส่วนของความเร็วเพิ่มต่อช่วงเวลา
โดยมีหน่วย คือ เมตรต่อวินาทีต่อวินาที

รศ. สมพงษ์ ใจดี