Tagged with " the third law"

เฉลยกฎของนิวตันกฏหนึ่งตอนที่ 3 โดยสรุป

Sep 9, 2010 by     Comments Off on เฉลยกฎของนิวตันกฏหนึ่งตอนที่ 3 โดยสรุป    Posted under: Mechanics, Uncategorized

เฉลยกฎของนิวตันกฎหนึ่งตอนที่ 3 โดยสรุป
สาระตอนนี้อาจารย์จะเน้นถึงประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความถูกหรือผิดตามกฎของนิวตันข้อ 3 กฎหนึ่งเป็นสำคัญดังนี้
ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ทำความเข้าใจกันอย่างมีเหตุผลและลึกซึ้งยิ่งขึ้นอาจารย์จึงขอเฉลยไว้แต่พียงว่า ถูกหรือผิดตามกฎของนิวตันข้อ 3 กฎหนึ่งเท่านั้น
อนึ่ง อาจารย์หวังว่า ทุกคนต้องอ่านข้อความของกฎของนิวตันกฎหนึ่งตอนที่ 3 ก่อนนี้แล้ว
1. แท่งวัตถุแท่งหนึ่งสมดุลภายใต้แรง 2 แรง คือ แรงที่โลกกระทำต่อวัตถุแท่งนั้นแรงหนึ่งและแรงอีกแรงหนึ่ง คือ แรงที่แท่งวัตถุแท่งนั้นกระทำกับพื้นที่รองรับแท่งวัตถุแท่งดังกล่าว
ผิดตามกฎของนิวตันข้อ 3 กฎหนึ่ง
2. นายกนกเตะนายเอกเป็นแรงกิริยาแรงหนึ่ง ส่วนแรงปฏิกิริยาอีกแรงหนึ่งที่เป็นคู่แรงกิริยา-ปฏิกิริยาคู่หนึ่งร่วมกัน คือ แรงที่นายเอกคนนั้นเตะกลับต่อนายกนกคนดังกล่าวแรงหนึ่ง
ผิดตามกฎของนิวตันข้อ 3 กฎหนึ่ง
3. เมื่อแม่จูบที่แก้มของลูกสาวด้วยความรักและเอ็นดูก็นับได้ว่า แก้มของลูกสาวคนนั้นมีแรงปฏิกิริยาแรงหนึ่งตามกฎของนิวตันข้อ 3 กฎหนึ่งต่อแรงกิริยาแรงหนึ่งเนื่องจากการกระทำของแม่แล้ว
ถูกตามกฎของนิวตันข้อ 3 กฎหนึ่ง
4. แท่งวัตถุแท่งหนึ่งมีแรงกดแรงหนึ่งกับพื้น ณ ที่หนึ่งขณะเดียวกันพื้น ณ ที่นั้นก็มีแรงตอบแรงหนึ่งต่อแรงที่กดแรงนั้นมีขนาดเท่ากันในทิศทางที่ตรงกันข้ามตามแนวฉากแนวหนึ่งแนวเดียวกัน
ถูกตามกฎของนิวตันข้อ 3 กฎหนึ่ง
5. โลกมีแรงดึงดูดแรงหนึ่งกับมะเฟืองผลหนึ่งและมะเฟืองผลนี้ก็มีแรงดึงดูดแรงหนึ่งกับโลกเช่นกัน
ทั้งนี้แรง 2 แรงนี้มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามในแนวเดียวกันแนวหนึ่ง
ถูกตามกฎของนิวตันข้อ 3 กฎหนึ่ง
ขอย้ำว่า ผู้อ่านพิจารณาว่า ข้อใดเป็นไปตามกฎของนิวตันข้อ 3 กฎหนึ่ง
ทั้งนี้ควรหาเหตุผลประกอบคำตอบด้วย
อนึ่ง ครูและอาจารย์น่าจะร่วมพิจารณาสาระตามข้อต่าง ๆ ของผู้เขียนนี้กับนักเรียนด้วย
ทั้งนี้ควรพิจารณาร่วมกันในชั้นเรียนตามลักษณะของการเรียนการสอนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

ด้วยความปรารถนาดีจากใจจริง
รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

กฎของนิวตันกฎหนึ่งตอนที่ 3

Sep 9, 2010 by     Comments Off on กฎของนิวตันกฎหนึ่งตอนที่ 3    Posted under: Mechanics, Uncategorized

กฎของนิวตันกฎหนึ่งตอนที่ 3

สาระตอนนี้อาจารย์จะเน้นถึงประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความถูกหรือผิดตามกฎของนิวตันข้อ 3 กฎหนึ่งเป็นสำคัญดังนี้

1. แท่งวัตถุแท่งหนึ่งสมดุลภายใต้แรง 2 แรง คือ แรงที่โลกกระทำต่อวัตถุแท่งนั้นแรงหนึ่งและแรงอีกแรงหนึ่ง คือ แรงที่แท่งวัตถุแท่งนั้นกระทำกับพื้นที่รองรับแท่งวัตถุแท่งดังกล่าว

2. นายกนกเตะนายเอกเป็นแรงกิริยาแรงหนึ่ง ส่วนแรงปฏิกิริยาอีกแรงหนึ่งที่เป็นคู่แรงกิริยา-ปฏิกิริยาคู่หนึ่งร่วมกัน คือ แรงที่นายเอกคนนั้นเตะกลับต่อนายกนกคนดังกล่าวแรงหนึ่ง

3. เมื่อแม่จูบที่แก้มของลูกสาวด้วยความรักและเอ็นดูก็นับได้ว่า แก้มของลูกสาวคนนั้นมีแรงปฏิกิริยาแรงหนึ่งตามกฎของนิวตันข้อ 3 กฎหนึ่งต่อแรงกิริยาแรงหนึ่งเนื่องจากการกระทำของแม่แล้ว

4. แท่งวัตถุแท่งหนึ่งมีแรงกดแรงหนึ่งกับพื้น ณ ที่หนึ่งขณะเดียวกันพื้น ณ ที่นั้นก็มีแรงตอบแรงหนึ่งต่อแรงที่กดแรงนั้นมีขนาดเท่ากันในทิศทางที่ตรงกันข้ามตามแนวฉากแนวหนึ่งแนวเดียวกัน

5. โลกมีแรงดึงดูดแรงหนึ่งกับมะเฟืองผลหนึ่งและมะเฟืองผลนี้ก็มีแรงดึงดูดแรงหนึ่งกับโลกเช่นกัน
ทั้งนี้แรง 2 แรงนี้มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามในแนวเดียวกันแนวหนึ่ง

ขอย้ำว่า ผู้อ่านพิจารณาว่า ข้อใดเป็นไปตามกฎของนิวตันข้อ 3 กฎหนึ่ง
ทั้งนี้ควรหาเหตุผลประกอบคำตอบด้วย
อนึ่ง ครูและอาจารย์น่าจะร่วมพิจารณาสาระตามข้อต่าง ๆ ของผู้เขียนนี้กับนักเรียนด้วย
ทั้งนี้ควรพิจารณาร่วมกันในชั้นเรียนตามลักษณะของการเรียนการสอนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

ด้วยความปรารถนาดีจากใจจริง
รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com