sjaidee-ebook ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ และสารคดีโดย รศ.สมพงษ์ ใจดี

สั่งซื้อ และ แจ้งการโอนเงิน (อยู่ระหว่างทดสอบระบบใหม่)

กรุณาทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยโชคชัย 4 เลขที่บัญชี 127-240829-2

โปรดระบุรายการที่ต้องการสั่งซื้อ *


หนังสือ Entrance & Admission Physics เล่ม 1, 2 และ 3

Entrance and Admission Physics ทั้ง 3 เล่มในราคาพิเศษ 150 บาทถ้วน
เฉพาะเล่ม 1 - ราคา 60 บาทถ้วน (ปก)
เฉพาะเล่ม 2 - ราคา 55 บาทถ้วน (ปก)
เฉพาะเล่ม 3 - ราคา 55 บาทถ้วน (ปก)

หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 1 ถึงเล่ม 14

เล่ม 1 "เวกเตอร์และพิกัด" - ฟรี โดยดาวน์โหลดได้จาก ...
เล่ม 2 "สถิตยศาสตร์และจลนศาสตร์" - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 3 "ธรรมขาติของแสง" - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 4 "พลศาสตร์ กฏของนิวตัน และการเคลื่อนที่เป็นวงกลม" - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 5 "งาน พลังงาน และโมเมนตัมเชิงแสง" - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 6 "การเคลื่อนที่เชิงมุม การเคลื่อนที่ฮาร์มอนิกเชิงเดียว และคลื่น" - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 7 "คลื่นแสงและคลื่นเสียง" - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 8 "อุทกสถิตยศาสตร์ อุทกพลศาสตร์ และอุณหพลศาสตร์" - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 9 "ไฟฟ้าสถิต" - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 10 "ไฟฟ้ากระแสตรง" - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 11 "สภาวะแม่เหล็กไฟฟ้า และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า" - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 12 "ไฟฟ้ากระแสสลับ และสาระนำของฟิสิกส์ควอนตัม" - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 13 "สาระเสริมของฟิสิกส์ควอนตัม และฟิสิกส์นิวเคลียร์" - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก) เล่ม 14 "ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิตและสัมพันธภาพพิเศษ" - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)

หนังสือฟิสิกส์ปัญหา เล่ม 1, 2 และ 3

ฟิสิกส์ปัญหา ทั้ง 3 เล่มในราคาพิเศษ 150 บาทถ้วน
เฉพาะเล่ม 1 "กลศาสตร์" - ราคา 55 บาทถ้วน (ปก)
เฉพาะเล่ม 2 "อุณหพลศาสตร์และคลื่น" - ราคา 55 บาทถ้วน (ปก)
เฉพาะเล่ม 3 "แม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสิกส์นิวเคลียร์" - ราคา 55 บาทถ้วน (ปก)

หนังสือฟิสิกส์สาระนี้ถูกหรือผิด

กลศาสตร์ 1 - ราคา 100 บาทถ้วน (ปก)

ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 โฉมใหม่ เล่ม 1, 2 และ 3

ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 โฉมใหม่ ทั้ง 3 เล่มในราคาพิเศษ 190 บาทถ้วน
เฉพาะเล่ม 1 - ราคา 80 บาทถ้วน (ปก)
เฉพาะเล่ม 2 - ราคา 75 บาทถ้วน (ปก)
เฉพาะเล่ม 3 - ราคา 55 บาทถ้วน (ปก)

ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2 โฉมใหม่ เล่ม 1, 2, 3, 4, 5 และ 6

ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2 โฉมใหม่ ทั้ง 6 เล่มในราคาพิเศษ 300 บาทถ้วน
เฉพาะเล่ม 1 "ไฟฟ้าสถิตตอนที่ 1" - ราคา 55 บาทถ้วน (ปก)
เฉพาะเล่ม 2 "ไฟฟ้าสถิตตอนที่ 2" - ราคา 55 บาทถ้วน (ปก)
เฉพาะเล่ม 3 "ไฟฟ้ากระแสตรง" - ราคา 55 บาทถ้วน (ปก)
เฉพาะเล่ม 4 "แม่เหล็กไฟฟ้าตอนที่ 1" - ราคา 55 บาทถ้วน (ปก)
เฉพาะเล่ม 5 "แม่เหล็กไฟฟ้าตอนที่ 2" - ราคา 55 บาทถ้วน (ปก)
เฉพาะเล่ม 6 "ไฟฟ้ากระแสสลับและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า" - ราคา 55 บาทถ้วน (ปก)

ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 3 โฉมใหม่ เล่ม 1, 2, 3 และ 4

เล่ม 1 "สสารและคลื่นกล" - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 2 "คลื่นเสียงและคลื่นยืน" - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 3 "อุณหพลศาสตร์ตอนที่ 1" - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 4 "อุณหพลศาสตร์ตอนที่ 2" - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)

ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 4 โฉมใหม่ เล่ม 1 และ 2

เล่ม 1 "ธรรมชาติของแสงและทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต" - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 2 "ทัศนศาสตร์เชิงฟิสิกส์และสัมพัทธภาพพิเศษ" - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)

เรียนดาราศาสตร์จากภาพเล่ม 1 และ 2

เล่ม 1 ดาราศาสตร์เพื่อประชาชน - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 2 ดาราศาสตร์เพื่อประชาชน - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)

ดาราศาสตร์พิเศษประถมศึกษา เล่ม 1, 2 และ 3

เล่ม 1 - ราคา 25 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 2 - ราคา 25 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 3 - ราคา 25 บาทถ้วน (ปก)

ดาราศาสตร์เบื้องต้น 1, 2, 3, 4 และ 5

เล่ม 1 "ระบบสุริยะระบบหนึ่ง" - ราคา 75 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 2 "เอกภพตอนที่ 1" - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 3 "เอกภพตอนที่ 2" - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 4 "สารพันสาระ" - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 5 "ความรู้เชิงวิเคราะห์" - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)

ท่องเอกภพ เล่ม 1, 2 และ 3

เล่ม 1 - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 2 - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 3 - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)

ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 1 และ 2

เล่ม 1 - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 2 - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)

ดาราศาสตร์ทรงกลม เล่ม 1, 2 และ 3

เล่ม 1 - ราคา 55 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 2 - ราคา 55 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 3 - ราคา 55 บาทถ้วน (ปก)

คณิตศาสตร์ ม.ต้นพิเศษ เล่ม 1, 2 และ 3

เล่ม 1 - ฟรี โดยดาวน์โหลดได้จาก ...
เล่ม 2 - ราคา 40 บาทถ้วน (ปก)
เล่ม 3 - ราคา 40 บาทถ้วน (ปก)

สารคดีอิงชีวิต เรื่องสั้นพาเพลิน

สารคดีอิงชีวิต เรื่องสั้นพาเพลิน - ราคา 50 บาทถ้วน (ปก)

ทุกรายการที่สั่งซื้อจะได้รับ หนังสืออะพอลโล 11 พิชิตดวงจันทร์, อะไรกันแน่ 1 - สารคดีอิงวิชาการ และ หนังสือฉันและผู้เป็นที่รัก 1 เป็นหนังสือสมนาคุณฟรี (หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนและประเภทของหนังสือสมนาคุณได้ทุกเมื่อ)

โปรดกรอกข้อมูลการสั่งซื้อเบื้องต้น


โปรดเปรียบเทียบจำนวนเงินที่ทำการโอนแล้วกับราคารวมด้านล่าง

ตัวกรองป้องกัน Spam โปรดระบุผลลัพธ์ในช่องที่เตรียมไว้

ราคารวม (ขึ้นอยู่กับรายการที่เลือกด้านซ้ายมือ)

กรุณาตรวจสอบว่าได้กรอกอีเมลถูกต้องอีกครั้งนึง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการจัดส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ในภายหลัง เนื่องจากทางเราจะใช้การติดต่อกับอีเมลที่กรอกไว้เป็นหลัก